Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

LÆRINGSDAG

Tidlig indsats – fælles ansvar i det tværprofessionelle samarbejde (NB: Udsat på ubestemt tid)

28. oktober, 2020
Roskilde

Hvorfor tidlig indsats?
Jo tidligere vi sætter ind med støtte, jo mindre indgribende behøver vores hjælp at være.

Forskning og erfaringer fra praksis har vist, at den tidlige indsats gør en forskel. Indsatsen gør ikke kun en forskel for barnet i nuet, men har også stor betydning for barnets udvikling senere i livet. Det er afgørende, at de fagpersoner, der er omkring barnet, er i stand til at opspore tidlige tegn på mistrivsel og iværksætte en fælles forebyggende og rettidig, koordineret indsats.

På læringsdagen får du input fra forskning og tværprofessionelle perspektiver på tidlige indsatser samt kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de involverede faggrupper, børnene og deres forældre.

Når dagen er slut, ved du mere om: 

  • hvad forskningen viser om tidlig indsats
  • centrale elementer i den tidlige opsporing og indsats
  • konkrete faglige redskaber og handlemuligheder, der kan styrke den tidlige opsporing og det tværprofessionelle samarbejde.

Målgruppe

Læringsdagen er for alle, der arbejder med tidlig indsats og tidlig opsporing blandt 0-6-årige i et tværprofessionelt samarbejde. Den retter sig mod ledere og nøglemedarbejdere i dagtilbud, sundhedsplejen, PPR, fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter. 

Oplægsholderne

METTE SKOVGÅRD VÆVER, lektor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), med fokus på at styrke den sociale og sundhedsfaglige indsats til fremme af forældreressourcer og 0-6-årige børns psykiske sundhed.  

CITA AMMITZBØLL,  pædagogisk konsulent i Børn og Unge ledelsessekretariat ved Viborg Kommune. Projektledelse og proceskonsulent på tværs af 0-18-årsområde i Børn og Unge forvaltningen med fokusområderne: TOPI - Tidlig opsporing og indsats, Den Tværfaglige Model, Trivsel på tværs, Frydlege, samt pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud.

CRISSTINA MUNCK, ph.d. og lektor i pædagogik ved Københavns Professionshøjskole. Beskæftiger sig i sin forskning med pædagogisk faglighed og professionalitet. Hendes primære arbejdsområder er forskning i børns og professionelles hverdagsliv, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde samt undervisning i almenpædagogik med særligt fokus på små børns hverdagsliv og fællesskaber, herunder tidlig indsats i vuggestuen.

MONA KRAGELUND RAVN, socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde, har knap 20 års kommunal erfaring fra almen- og specialområdet. Senest projektansvarlig for udvikling og implementering af Opsporingsmodellen på 0-6 årsområdet samt et Fælles Sprog
på tværs af skole- og børneområdet i Aalborg Kommune. Aktuelt selvstændig konsulent og studielektor ved Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i børn- og ungeområdet samt socialt arbejdes organisering, kvalitetssikring og praksisudvikling.

RIKKE MØLLER, Børnehusleder i Børnehuset Søndergaard, Viborg Kommune. Børnehuset Søndergaard er en integreret institution, som rummer en specialgruppe
med SE-problematikker.


Download detaljeret program her.

Program - 28. oktober 2020, Roskilde

08.30 - 09.00

Registrering og kaffe/te og brød

09.00 - 09.15

Velkomst og praktiske oplysninger

v/ Dafolo

09.15 - 10.15

Den tidlige indsats – systematisk, tidlig og tydelig

v/Mette Skovgård Væver

Mette Skovgård Væver fokuserer på den tidlige indsats ud fra et tværprofessionelt perspektiv og fokuserer i sit oplæg bl.a. på implementeringen af screeningsværktøjet ”Alarm Distress Baby Scale” i sundhedsplejen omkring de helt små børn (0-2 år) og deres forældre. Hun peger på vigtigheden af en kommunal, tværprofessionel indsats med fokus på at handle systematisk, tidligt og tydeligt. I oplægget vil Mette præsentere nogle af de metoder og tilgange i det tværfaglige arbejde, som bidrager til, at vi kan lykkes med den tidlige indsats i praksis. 

10.15 - 10.30

Læringspitstop 1

Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i det første oplæg og relaterer det til egen praksis.

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.45

Fælles sprog og mindset i den tidlige indsats på tværs

v/Mona Kragelund Ravn

Oplægget præsenterer et bud på, hvordan professionelle i dialog med hinanden og forældre og børn kan tale i den tidlige indsats, så et fælles mindset styrkes med betydning for kvalitet og trivsel. Først zoomer Mona Kragelund Ravn ud og introducerer den tidlige indsats i et samfundsperspektiv samt det læringsmiljø, der er en fælles ramme på tværs af professionelle og forældre og børn. Herefter giver Mona Kragelund Ravn konkret inspiration og anvisninger til, hvordan et fælles sprog og mindset med afsæt
i lovgivning og viden kan omsættes i praksis og bidrage til at hjælpe børn og familier ud af den udsatte position.

Oplægget bygger på kommunal praksis, forskning, teori og metoder særligt inden for anerkendende, løsnings- og ressourcerede tilgange samt dagtilbudsloven.

11.45 -  12.00

Læringspitstop 2

12.00 - 12.45 

Frokost

12.45 - 13.45

Tidlig opsporing og indsats i praksis – erfaringer fra en kommune

v/ Cita Ammitzbøll og Rikke Møller

Cita Ammitzbøll og Rikke Møller vil i deres oplæg fortælle om erfaringer fra Viborg Kommune i deres implementering af og arbejde med ”TOPI - Tidlig Opsporing og Indsats” samt ”Den Tværfaglige Model”.

13.45 - 14.10

Pause med kaffe og kage

14.10 - 15.10

Den tidlige indsats i dagtilbuddene

v/ Crisstina Munck

Crisstina Munck vil i sit oplæg sætte fokus på tidlig indsats i dagtilbuddet ud fra spørgsmålene: Hvordan sikrer vi, at den tidlige indsats ikke skygger for, at pædagogerne er undersøgende på børns perspektiver og på børns fællesskabelse? Og hvordan bringes den tværfaglige sparring tæt på praksis?

15.10 - 15.30

Hvad gør vi, når vi kommer hjem? Farvel og på gensyn

v/ Dafolo

I dagens sidste session opfordrer vi dig til at bringe dagens oplæg i spil: Hvad husker du især?
Hvad vil du bringe med tilbage til din egen praksis? Hvem vil du dele det med – og hvornår?

 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Tidspunkt: 28. oktober 2020, kl. 08.30 - 15.30.

Konferencested: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Pris: 1.998,- kr. ekskl. moms. 

Rabat
I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).
I får 15% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding:
Bindende tilmelding senest den 24 september 2020. 

Tilmeld dig inden d. 15. august 2020 og få 200,- i rabat.

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Se yderligere betingelser i detaljeret program. 

Yderligere oplysninger
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail forlag@dafolo.dk 

Skræddersyede arrangementer eller kompetenceudvikling?
Ønsker din institution, organisation eller kommune at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med jer om skræddersyet kompetenceudvikling. Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information: dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked.