Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

UDDANNELSE

Uddannelse: Bliv vejleder i mellemformer

27. august, 2024
Sjælland

OPSTART 27. AUGUST 2024 (i alt 5 moduler med afslutning 10. december 2024)
Uddannelsen afholdes også i Jylland


Kom med på uddannelsen ”Vejleder i mellemformer” og lær, hvordan du i lokal kontekst kan udvikle og etablere mellemformer, hvor I anvender viden og greb fra specialundervisningen til gavn for en mangfoldig elevgruppe.

På uddannelsen arbejder du med:

 • Forskningens hovedpointer i arbejdet med mellemformer i praksis
 • Opkvalificering af dine kompetencer i forhold til arbejdet med og i mellemformer
 • Teori og viden fra det specialpædagogiske og almendidaktiske felt, der kan understøtte arbejdet
 • Udvikling af din egen vejledningspraksis i relation til arbejdet med mellemformer hos jer, så I får det til at ske i praksis.

Hvorfor mellemformer?
Rundt om på skolerne arbejdes der med at udvikle og etablere mellemformer, hvor man også opbygger kapacitet og kompetencer til at kunne undervise en mere sammensat elevgruppe og dermed øge inklusionen. Opgaven er at inddrage de specialpædagogiske og didaktiske greb i almenskolen, så alle elever kan trives, lære og være i og omkring deres stamklasse.

Når mellemformer er etableret hensigtsmæssigt, viser forskningen, at det:

 • giver eleverne et stort fagligt og socialt udbytte
 • giver eleverne mere ro og voksne tættere på
 • ifølge de professionelle er et godt værktøj til at støtte elever med særlige behov
 • er hurtigere at etablere i modsætning til de visiterede specialtilbud for at give eleverne med særlige behov den rette hjælp og understøttelse.

Mellemformer kan både foregå i en holdbaseret mellemform, hvor eleverne undervises i den almene klasse og på mindre særlige hold, og foregå i en klassebaseret mellemform, hvor eleverne med særlige behov bliver i stamklassen, og læringsmiljøet tilpasses strukturelt og indholdsmæssigt til elevernes behov.

Ud over at en organisatorisk opmærksomhed og understøttelse er en forudsætning for at få udbytterig effekt af mellemformer, er lærernes og pædagogernes kompetencer også vigtige forudsætninger (VIVE, 2023).

På denne uddannelse tager vi udgangspunkt i nyeste forskning og viden, og vi arbejder med perspektiver, forståelser og redskaber fra specialpædagogikken og didaktikken, der kan inddrages for at lykkes med inkluderende mellemformer.

Vi er på uddannelsen optaget af, at I får mulighed for at oversætte til jeres egen praksis og får handlemuligheder, der passer til lige netop jeres organisation, så det resulterer i den mangfoldige elevgruppes læring og trivsel hos jer lokalt.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der er tæt på eleverne, men også dig, der skal lykkes gennem andre. Du er fx lærer, pædagog, ressourceperson, vejleder, konsulent, afdelingsleder eller skoleleder.

Vi knytter primært uddannelsens indhold og øvelser til pædagogisk praksis i skolen. Men det er en uddannelse, der er egnet for alle, der ønsker at skabe et inkluderende læringsmiljø for børn og unge.

Dit udbytte

 • Du får nyeste viden om mellemformer, herunder viden om god undervisning, inklusionsforståelser, psykologisk tryghed, co-teaching, Nest og andre specialpædagogiske greb, UDL, og viden om vejlederens og ledelsens særlige greb til at implementere mellemformer med høj kvalitet gennem redskaber og værktøjer.
 • Du får forskningsbaserede greb fra den specialpædagogiske og didaktiske værktøjskasse, som du kan anvende i jeres lokale mellemformsarbejde.
 • Du får blik for de organisatoriske forudsætninger for mellemformsarbejde og bud på, hvordan I kan arbejde hensigtsmæssigt med dem.
 • Du bliver i stand til at understøtte jeres skoleudvikling med perspektiver og ny viden
 • Du bliver skarp på at kunne vejlede i at etablere og understøtte mellemformer hos jer.

Du lærer:

 • Om specialpædagogisk og didaktisk teori og viden, der kan anvendes i mellemformer
 • At omsætte teoretisk viden til konkret praksis, du kan gå hjem og afprøve i lokal kontekst, så mellemformer kan bidrage til jeres inkluderende praksis
 • At kunne lave prøvehandlinger, der kan understøtte mellemformsarbejdet
 • At være vejleder i forhold til mellemformer hos jer ved at bringe ny viden og redskaber i spil
 • Om at skabe mellemformer med kvalitet, så de bliver inkluderende frem for ekskluderende.

Indhold og opbygning

Uddannelsen tager udgangspunkt i en tæt kobling mellem teori (alt det, vi ved om god undervisning, specialpædagogik og didaktik) og din konkrete praksis som praktiker eller vejleder. Du arbejder med egne cases og erfaringer fra hverdagen undervejs i forløbet. Vi sætter sammen handling på den viden og de refleksioner, uddannelsen giver, så både du og din organisation oplever mærkbare konkrete forbedringer, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver. Vi tager udgangspunkt i, at du selv kan udvikle kompetence i forhold til mellemformer, men også hvordan du kan få det i spil i samarbejde med dine kollegaer og ledelse.

Uddannelsen er opdelt i fem moduler med forskellige konkrete temaer i centrum for det enkelte modul, men der inddrages også redskaber og modeller, der går på tværs af alle temaer:

Modul 1: Specialpædagogik, god undervisning og mellemformer
På dette opstartsmodul er fundamentet for mellemformer omdrejningspunktet.

Hvad siger forskningen og policydokumenter om mellemformer og de elever, der kalder på dem? Hvad er god undervisning, og hvad er det, når vi taler om specialpædagogik i almendelen, og hvad er det ikke? Hvad er de begyndende opmærksomhedspunkter i din organisation for at kunne arbejde og lykkes med mellemformer?

På dette modul tager vi livtag med perspektiver og viden om det helt overordnede om mellemformer og breder begrebet ud. På den baggrund bliver du i stand til at understøtte mellemformer hos jer i forhold til jeres værdier og praksis helt lokalt.

Modul 2: De professionelles samarbejde om mellemformer
Vi har gode erfaringer fra skoler og kommuner med implementeringen af co-teaching, og vi vil på dette modul præsentere nogle af de redskaber og værktøjer, vi har brugt for at hjælpe andre godt i gang, så I får handlemuligheder i forhold til jeres egen organisation. Når man samarbejder tæt i co-teaching i og om mellemformer, er det vigtigt at være lærende sammen, for arbejdet med mellemformer kræver et vedvarende blik på effekt og eventuelle justeringer på den baggrund. En forudsætning for dette er psykologisk tryghed, som ifølge forskningen er forudsætningen for at skabe et lærende miljø.

Du får endelig viden om psykologisk tryghed som forskningsfelt, og vi arbejder med at omsætte den til pædagogisk praksis i forhold til at overføre specialpædagogisk viden til almenområdet i mellemformerne. For det gælder om at skabe psykologisk tryghed for de professionelle, men i høj grad også for alle de børn, der er involveret i mellemformer.

Modul 3: Rammer og strukturer i mellemformer (inspireret af Nest)
Det er en forudsætning at være sig bevidst, at der er børn i gruppen med særlige deltagerforudsætninger, når vi arbejder med mangfoldige børnegrupper. Nest betyder ”rede” og er en pædagogik, som oprindeligt er fra USA, men nu også er udbredt i Danmark. Den bygger på en filosofi om børn og om børn med særlige behov og tilbyder systemer og organiseringer, der understøtter alt det, der foregår i klasserummet.

På dette modul vil vi tage et dyk ned i Nest-pædagogikken, hvor vi uddrager viden og redskaber, som kan være effektfulde i mellemformsarbejdet i jeres praksis. Vi har blandt andet fokus på, hvordan den visuelle støtte kan fungere som stillads, og inddrager viden og redskaber i arbejdet. Samlet set er formålet at præsentere handlemuligheder, som I kan dele med jeres kollegaer og bruge i jeres vejledningspraksis. Vi vil også inddrage vores erfaringer fra skoler og kommuner, hvor vi har arbejdet med dette til god gavn for inklusionen.

Modul 4: Kvalificering af den didaktiske værktøjskasse med UDL
Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer. Tilgangen understøtter de professionelles arbejde med at tilrettelægge en undervisning af en mangfoldig børnegruppe og inspirerer til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan reducere børnenes barrierer for at deltage. UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men en tilgang, der overskueligt og systematisk tilbyder konkrete didaktiske greb, der skaber mere fleksibilitet i undervisningens udførelse.

På dette modul får du ny viden om, hvordan inkluderende undervisning kan tage udgangspunkt i elevernes forskelligheder ved at tilbyde forskellige veje til indtryk, udtryk og motivation. Ved at tilbyde og opfordre til at gå forskellige veje i læreprocessen skabes mere lige muligheder for at kunne deltage i de aktiviteter, der indgår i undervisningen, og dermed kunne indgå i læringsmiljøet.

Modul 5: Vejlederes og lederes særlige roller
Vi ved, at en organisatorisk opmærksomhed og understøttelse er en forudsætning for at få udbytterig effekt af mellemformer, og det er derfor fokus på sidste modul.

Vi skal arbejde med, hvordan du i din rolle kan give mellemformer den organisatoriske opmærksomhed og understøttelse, og i forhold til hvad?

På modulet sammendrager vi de foregående modulers indhold og sætter det ved hjælp af viden om pædagogisk ledelse og ressoucepersoners roller og organisering i relation til din praksis. Opgaven er at give input og handlemuligheder til din organisations bedste næste skridt.

Uddannelsen er tilrettelagt, så:
20% foregår inden selve modulerne (tekstlæsning og refleksion over egen praksis)
30% foregår på modulerne (teori, metoder, dialog og refleksion)
50% foregår efter modulerne (ny viden afprøves i praksis gennem aktionslæring).

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

TID
Alle dage kl. 9-15. To af dagene foregår online via Teams. 
Start 27. august 2024. Derefter 24. september 2024 (online), 22. oktober 2024, 12. november 2024 (online) og 10. december 2024.

STED
Sjælland - nærmere lokation følger snarest.

UNDERVISER
Uddannelsen varetages af Louise Frederiksen, pædagogisk konsulent hos Dafolo.

PRIS
15.000 kr. pr. person (ekskl. moms og miljøbidrag).
Ofte er det givtigt at være på uddannelse sammen med andre fra egen organisation. Ved deltagelse af fire personer fra samme organisation, er den samlede pris 50.000 kr. 

PRISEN INKLUDERER

 • Materialepakke med artikler og kapitler fra bøger, der knytter sig til de enkelte modulers indhold og tema
 • Forplejning på de fysiske moduler
 • Uddannelsesbevis ved deltagelse i alle moduler.

Mulighed for tilkøb af tre læringsunderstøttende online-samtaler: 5.000 kr. (ekskl. moms og miljøbidrag). Uddannelsen kan også rekvireres og skræddersyes til kommuner, skoler og institutioner.

TILMELDING
Sidste tilmeldingsfrist er den 16. august 2024. Efter tilmeldingsfristens udløb, kan du kontakte os på forlag@dafolo.dk med forespørgsel om ledige pladser.

TILMELD DIG UDDANNELSEN HER

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Kontakt konsulent Louise Frederiksen på lvf@dafolo.dk eller telefon 4139 4515.

***
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, de modtages. Bekræftelse og faktura sendes efter tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
 
Hvis en oplægsholder forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (f.eks. pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde