Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Pædagogiske konsulentydelser

Brug for kompetenceudvikling i jeres dagtilbud, skole eller kommune?

Vores team af konsulenter tilbyder kompetenceudvikling gennem forløb, kurser, læringsdage, sparring og observationer.

Derfor kan I trygt vælge os

 • Vores forløb og sparring tager altid udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer og ønsker til faglig vinkel. Og ofte kan vi tilbyde supplerende litteratur og materialer udgivet på eget forlag. 
 • Vi har mange års erfaring med planlægning og tilrettelæggelse af såvel korte som lange efteruddannelsesforløb for kommuner og skoler i Skandinavien.
 • Vi har tætte relationer til praksis, og vores team af konsulenter er opdateret med nyeste tendenser inden for pædagogik og læring fra såvel ind- som udland. Du får derfor sparring, undervisning og rådgivning på et højt fagligt niveau.

CASE: Læs, hvordan vi gennem kompetenceløft hos skole og forvaltning i Varde Kommune skabte deltagelsesmuligheder for alle børn

Book en konsulent eller send os en forespørgsel

 

Se vores forløb her:

Åben alle

Co-teaching i praksis

Hvorfor arbejde med co-teaching?

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at forbedre kvaliteten af tolærerordninger, holdtimer og lærer-pædagogsamarbejdet i skolen og styrke de inkluderende læringsfællesskaber. Nyeste forskning (EVA 2019) peger på flere fordele ved co-teaching.

Elevernes udbytte

 • Positiv effekt på elevernes faglige og sociale udvikling.
 • Markant forbedring i de faglige resultater for elever med særlige behov.
 • Markant forbedring i de faglige resultater elever med flersproglig baggrund.
 • Øget oplevelse af at kunne udvikle sig både inden for kompetencer, færdigheder og abstraktionsniveau.
 • Mulighed for at få en tættere kontakt til de voksne.
 • Arbejdet med co-teaching kan skabe øget undervisningsintensitet.

De voksnes udbytte

 • Gør det muligt at justere indsatser løbende.
 • Gør det muligt at få ny viden og nye relationer til eleverne.
 • Reducerer afstanden fra teori til praksis.
 • Giver mulighed for at dele nonverbal viden og erfaring.
 • Øger fokus på tydelighed og struktur i undervisningen.
 • Gør ny viden umiddelbart anvendelig.
 • Giver mulighed for at spejle sig i hinandens praksis.
 • Giver mulighed for at nå rundt om alle elever.

Dafolos bidrag i den organisatoriske og pædagogiske praksis

Introduktion og bidrag til implementering af en co-teachingkultur med afsæt i erfaringer og forskning fra ind- og udland. 

Fokus vil være at svare på følgende spørgsmål med udgangspunkt i allerede eksisterende tiltag og kultur:

 • Hvordan er co-teaching en vigtig vej til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer?
 • Hvordan kan co-teaching styrke fagligheden blandt både elever, lærere og pædagoger?
 • Hvad gør man helt konkret, for at co-teaching lykkes bedst muligt?
 • Hvilke medarbejdere kan indgå i en co-teaching-ordning?
 • Hvordan tilrettelægges co-teaching bedst muligt?
 • Hvilke udfordringer kan der være i relation til co-teaching, og hvordan kan de bedste muligt løses?

Hør, hvordan co-teaching har gjort en forskel for elever og lærere på Sortebakkeskolen i Rebild Kommune

Dafolos konsulenter tilbyder blandt andet

 • Indføring i international forskning, blandt andet fra den internationalt kendte forsker og forfatter Marylin Friend. Der arbejdes med teori og begreber om co-teaching ved kortere oplæg eller mere grundigt i et kursusforløb på skoler eller for større forsamlinger.
 • Observation og sparring i aktionslæringsforløb helt tæt på praksis.
 • Ledelsessparring i forhold til implementering af co-teaching i praksis - både med fokus på lærer-pædagogsamarbejder og i forhold til inddragelse af vejledere i klasserummet.

Kontakt os
Lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med co-teaching. Det kan være i form af et inspirationsoplæg, selvom vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

 

Formativ evaluering og co-teaching

I dette forløb får deltagerne ny viden om, hvad formativ evaluering er, og hvordan det kan bruges i praksis. Forløbet kobler bl.a. til co-teaching, hvor evaluering er et af de tre centrale samarbejdsområder.

Forløbet fokuserer på, hvordan professionelle gennem formativ evaluering får mulighed for at træffe kvalificerede valg på baggrund af data og derved styrke læringsrummet.

Forløbet henvender sig til lærere, pædagoger, vejledere, ledelser og forvaltninger.

Hvorfor arbejde med formativ evaluering?

Ved at benytte sig af formativ evaluering i undervisningen får man mulighed for at vurdere og tilpasse undervisningen, så den retter sig bedre mod elevernes læring. Forskning har vist en yderst veldokumenteret effekt på elevernes læring ved at bruge formativ evaluering i undervisningen (Black & William, 1998; 2007; Hattie & Timperley, 2007; William & Thompson, 2008).

Figur 1 - de tre stadier i co-teaching

Centralt i co-teaching er den fælles forberedelse, den fælles gennemførelse af undervisningen og den fælles evaluering.

Gennem co-teaching har man mulighed for at sikre en god og effektiv evaluering, der ud over at styrke kvaliteten i den efterfølgende undervisning også tilgodeser elevernes trivsel. Når der er to voksne til stede i klasserummet, kan man bedre tale med alle elever, lytte til deres dialoger og observere deres individuelle arbejde. Netop denne data kan danne grundlaget for den efterfølgende evaluering, og i fællesskab kan man vurdere, om eleverne har fået det ønskede udbytte af undervisningen.

For at skabe et godt fundament for den formative evaluering kræver det, at man i forberedelsesfasen beslutter sig for, hvilke læringsmål undervisningen bør sigte mod at opfylde. Den formative evaluering tilbyder konkret viden om den enkelte elevs læring ud fra de rammesatte læringsmål, hvilket skaber et mere kvalificeret fundament for planlægningen af den næste lektion. Evalueringen er derfor helt central for, at man gennem co-teaching kan lykkes med at øge alle elevers læring.

Den gode formative evaluering bygger på, at både voksne og børn er bevidste om, hvad undervisningen sigter mod, og resultatet af evalueringen bør benyttes til at justere undervisningen, inden det igangværende emne afsluttes. Når alle i klasserummet, børn som voksne, forstår og ved, hvad der forventes af dem, støttes den faglige trivsel i klassen.

Form: Forløbet kan bestå af oplæg, sparring, observation og læringsdage.

Varighed: Tidspunkt, varighed, form og indhold planlægges og skræddersyes i fællesskab.

Pris: Fastsættes efter det enkelte forløb, der skræddersyes efter jeres behov.

Forslag til opbygning af aktiviteter

Følgende er eksempler på aktiviteter, der kan sammensættes til konkrete forløb.

Læringsdag

På dagen får deltagerne:

Indblik i og et fælles sprog for, hvad formativ evaluering er

Forskningsmæssigt belæg for anvendelsen af formativ evaluering, der styrker de professionelles grundlag for arbejdet

Viden om og indblik i, hvordan formativ evaluering anvendes i praksis, med de muligheder og udfordringer det kan give.

Observation og sparring

Co-teaching-makkerpar bliver observeret og modtager efterfølgende sparring, hvor der i fællesskab reflekteres over og arbejdes frem mod nye handlemuligheder.

Teams modtager sparring for arbejdet med formativ evaluering i praksis, hvor der er mulighed for at udvikle praksis og skabe stærkere analyser af data.

Opfølgningsdag

Her er der mulighed for at bygge videre på læringsdagen, observationer og sparringer. Her tilbyder vi oplæg og øvelser, der skaber sammenhæng mellem teori og praksis, og som understøtter det videre arbejde med de pædagogiske og didaktiske overvejelser om formativ evaluering og elevernes læring.

Kontakt os
Lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med formativ evaluering og co-teaching. Det kan være i form af et inspirationsoplæg, selvom vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

 

Kollaborativ kultur med psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed i dagtilbud og skole

I dette forløb får deltagerne ny viden om, hvad psykologisk tryghed egentlig er, og hvad det kan betyde for deltagernes virke som fx MED-udvalgsrepræsentant, pædagog, lærer eller ressourceperson. 

Forløbet fokuserer derfor på de professionelles rolle i det kollaborative rum. Viden om psykologisk tryghed bidrager her til at skabe de nødvendige deltagelsesmuligheder og relationelle bånd mellem de professionelle i eksempelvis børnehuse og på skoler.

Hvorfor lære om psykologisk tryghed?

”Psykologisk tryghed er overbevisningen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at komme med sine idéer, spørgsmål, tanker og fejl.” (Edmondson, Amy C.)

Psykologisk tryghed er på den måde et vigtigt grundlag for øget læring og trivsel hos både ledere, tillidsvalgte og medarbejdere – med afsmittende effekt ude hos børn og elever.

I vores samtid er de krav, vi møder i en pædagogisk kontekst, både skiftende, modstridende og komplekse. Det sætter både opgaver, pædagogik og arbejdsmiljø på en prøve, som kræver psykologisk tryghed i fællesskabet blandt de professionelle. Opgaven for fremtidens ledere er at få medarbejdernes viden, kompetencer og gode ideer frem. Det kræver et arbejdsmiljø, hvor man har lyst til at byde ind og er tryg nok til at engagere sig fuldt ud.

Psykologisk tryghed er et fælles ansvar, som ikke kan udvikles af en enkelt ansat. Både ledere, tillidsvalgte og medarbejdere er med til at skabe en kultur med psykologisk tryghed, hvor vi respekterer og samarbejder – også med mennesker, der tænker anderledes end os selv.

Form: Forløbet kan bestå af oplæg, sparring og læringsdage. Se forslaget nedenfor.

Varighed: Tidspunkt, varighed, form og indhold planlægges og skræddersyes i fællesskab. 

Pris: Fastsættes i forhold til det enkelte forløb, der skræddersyes efter jeres behov.
 

Forslag til opbygning af aktiviteter

Forløbet består af to spor. Det ene spor er en undervisningsdag for 15-20 personer inkl. pædagogiske teamledere/vejledere. Det andet spor er et fyraftensmøde/personalemøde for alle ansatte.

På undervisningsdagen får deltagerne indblik i:

 • Hvad psykologisk tryghed betyder som begreb
 • Hvordan forskningen bag kan danne et analytisk blik for eget professionelle virke
 • Hvordan psykologisk tryghed kan kvalificere samarbejdet mellem de professionelle

På dagen arbejder vi sammen med følgende spørgsmål:

 • Hvad er fejl, og hvordan håndterer vi dem bedst?
 • Hvordan samarbejder vi kollaborativt og hjælper hinanden på konstruktive måder?
 • Hvordan kan vi både få lov at være os selv og skabe rum for, at andre også kan?
 • Hvordan skaber vi åbne samtaler, også om de svære ting?
 • Hvordan kan vi tage temperaturen på psykologisk tryghed i en arbejdsgruppe, og hvordan taler vi om det, der kommer frem?
 • Hvordan håndterer vi bedst, når ukonstruktiv kritik, skyld og skam er på spil?

Dagen bygges op af vidensindspark, refleksionsøvelser og små træningsbaner, hvor deltagerne afprøver og oversætter viden til egen praksis.

Opfølgningsdag

Det er også muligt at bygge videre på den indledende undervisningsdag med en opfølgningsdag. Her tilbyder vi oplæg og øvelser, hvor der trækkes forbindelser mellem de centrale træk fra psykologisk tryghed ind i det konkrete arbejde i læringsrummet. Her vil vi se på elementer fra henholdsvis sampraksis/co-teaching.  Vi sætter spot på pointer der kan medvirke til understøttelse af både samarbejdet mellem de professionelle og de fælles pædagogiske og didaktiske overvejelser der lægges til grund for indsatserne omkring læringsaktiviteterne med børnene/eleverne.

Fyraftensmøde/personalemøde

Ved fyraftensmødet/personalemødet får deltagerne præsenteret centrale pointer om psykologisk tryghed i en pædagogisk kontekst, hvor alle er indbyrdes afhængige af hinanden.

Deltagerne hører om:

 • Hvad psykologisk tryghed betyder som begreb
 • Hvordan forskningen bag kan danne et analytisk blik for eget professionelle virke
 • Hvordan psykologisk tryghed kan kvalificere samarbejdet mellem de professionelle
 • Hvordan vi kan forholde os til fejl
 • Hvad man som medarbejder kan gøre for at bidrage til en psykologisk tryg kultur.

Oplægget vil vare maks. 3 timer og vil være en kombination af vidensoplæg, summeøvelser og små fora til refleksion relateret til egen arbejdskontekst.

 

Kontakt os

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med psykologisk tryghed. Det kan være i form af et inspirationsoplæg eller et længerevarende forløb, som giver større effekt. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666/2080 2828 / mail forlag@dafolo.dk. Eller brug formularen book en konsulent.

Universal Design for Learning (UDL)

Universal Design for Learning (UDL)

Lær, hvordan du med Universal Design for Learning (UDL) kan skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, der giver deltagelsesmuligheder for alle børn. Få en introduktion til UDL og helt konkrete bud på, hvordan UDL kan praktiseres i en skolehverdag.

Hvorfor UDL? 

Universal Design for Learning (UDL) er en tilgang til læring og undervisning, der fremmer fleksible og inkluderende læringsmiljøer. Tilgangen understøtter læreres og pædagogers arbejde med at undervise en gruppe af forskelligartede børn og inspirerer til at arbejde med flere didaktiske veje i undervisningen, der kan reducere børnenes barrierer for at deltage. UDL er ikke en metode eller et færdigt didaktisk design, men en tilgang, der overskueligt og systematisk tilbyder konkrete didaktiske greb, der skaber mere fleksibilitet i undervisningens udførelse.

En god inkluderende undervisning må tage højde for elevernes forskelligheder ved at tilbyde forskellige veje til indtryk, udtryk og motivation. Ved at tilbyde og opfordre til at gå forskellige veje i læreprocessen skabes mere lige muligheder for at kunne deltage i de aktiviteter, der indgår i undervisningen.

Ved at arbejde med UDL flyttes fokus fra elevernes særlige behov til, hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges, så alle børn får flere muligheder for at deltage og lære. Fx kan en elev, der har svært ved at læse en trykt tekst, blive set som en elev med et handicap i et læringsmiljø, hvor trykte tekster er den eneste vej til viden. Men i et læringsmiljø med mulighed for andre typer af indtryk – fx ved at kunne lytte til teksten eller se en video om emnet – vil eleven ikke møde de samme barrierer for deltagelse og læring. 

Kontakt os

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med Universal Design for Learning (UDL). Det kan være i form af et inspirationsoplæg eller et længerevarende forløb, som giver større effekt. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666/2080 2828 / mail forlag@dafolo.dk. Eller brug formularen book en konsulent.

Mellemformer og mangfoldige læringsmiljøer – styrk de pædagogiske indsatser med Nest-pædagogikken

Forløb om mellemformer i dagtilbud og skole

I dette forløb får deltagerne indsigt i, hvordan et bevidst arbejde med inkluderende fællesskaber i dagtilbud kan gøre deltagelse mulig for alle børn. Deltagerne får viden om centrale faktorer hos børn i udsatte positioner, både de vanskeligheder, der lægger sig op ad ASF, og de generelle karakteristika ved udfordringerne hos børn i udsatte positioner, fx eksekutive vanskeligheder, sansemotoriske udfordringer, udfordringer med relation til årsag/virkning, følelsesregulering og deltagelse i sociale sammenhænge.

Vores afsæt vil være inspireret af principperne bag Nest-pædagogikken, hvor vi har særligt øje for fællesskabets betydning for det enkelte barn. Det betyder, at vores pædagogiske grundsyn harmonerer med de tre hovedteser i Nest:

 • Alle børn har krav på kvalificeret pædagogik
 • Børn er mere ens end forskellige
 • Børn gør det bedste, de kan; lykkes de ikke, er det de voksne, der skal gøre noget andet.

Vi vil skærpe blikket på dels samarbejdet mellem de professionelle, dels relationerne mellem børnene. Deltagerne får træning i at identificere mønstre, hvor børn indtager perifere roller i gruppen. De vil også få didaktiske perspektiver på tilrettelæggelsen af voksenstyrede læringsmiljøer – og konkrete ideer til at planlægge pædagogiske rutiner og aktiviteter med struktur og visuelle støttesystemer.

Undervisningen vil kunne tænkes ind i udmøntningen af kommunens fælles pædagogiske grundlag, med særligt afsæt i fundamentet for leg og læring, hvor:

”Læring skal forstås bredt, og læring sker fx gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter … Det pædagogiske læringsmiljø handler om at fremme børns kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse.”

I arbejdet med at implementere Nest-inspireret pædagogik til 0-6-årsområdet fordres en stillingtagen til, hvordan der i hverdagen kan skabes de nødvendige betingelser til forberedelse og efterbehandling i arbejdet med tiltag. Både den enkelte pædagog og den samlede personalegruppe bygger den professionelle identitet ved at tilrettelægge arbejdsfora med plads til systematisk og refleksivt arbejde med læringsmiljøet, hvilket er forudsætningerne for at udvikle kvaliteten i arbejdet.

Forslag til opbygning af undervisningsforløbet

Forløbet vil bygge på to hele undervisningsdage og en halv undervisningsdag. Dagene placeres, så deltagerne kan afprøve små aktioner i mellemperioderne. Vi videndeler på baggrund af de høstede erfaringer, når vi samles igen. Målgruppe: 12 pædagoger.

Dag 1

 • På første dag får deltagerne indblik i følgende:
 • Hvilket børnesyn og grundantagelser bygger en Nest-inspireret pædagogik på?
 • Hvordan kan en bevidst rollefordeling tilrettelægges mellem personalet og kvalificere samarbejdet?
 • Hvordan kan vi med viden om kommunikation understøtte positivt socialt samspil og kommunikation?

Dagen vil være en blanding af vidensformidling, inspirationsoplæg, summeopgaver og øvelser relateret til temaerne. Vi vil komme ind på, hvordan didaktik og tankerne bag sampraksis kan være relevante bidrag i tilrettelæggelsen af aktiviteter. Der lægges op til planlægning og afprøvning af små aktioner, som vi erfaringsudveksler om på den følgende dag.

Dag 2

På anden dag samler vi op på deltagernes høstede erfaringer, og de får indblik i følgende:

 • Hvorfor og hvordan kan vi arbejde med overblik og struktur i det pædagogiske miljø?
 • Hvad er selvregulering, og hvordan kan vi støtte og styrke børnene i hensigtsmæssige handlemuligheder for at regulere sig selv?

Dagen vil være forum for erfaringsudveksling på baggrund af aktionslæringen, der blev planlagt i forbindelse med forløbet på dag 1. Derudover vil dagen bestå af vidensformidling, inspirationsoplæg, summeopgaver og øvelser relateret til temaerne. Der lægges igen op til planlægning og afprøvning af små aktioner i forhold til dagens tematikker, som vi erfaringsudveksler om på den sidste halve dag i forløbet.

Dag 3 (formiddag eller eftermiddag)

På den sidste dag i forløbet samler vi op på deltagernes samlede afprøvninger og erfaringer. Deltagerne vil blive præsenteret for fx refleksionsøvelser, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan den Nest-inspirerede pædagogik kan kvalificere arbejdet med temaer i de pædagogiske læreplaner og styrke mangfoldigheden i læringsmiljøerne.

 

Kontakt os

Lad os tage snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med mellemformer. Det kan være i form af et inspirationsoplæg eller et længerevarende forløb, som giver større effekt. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666/2080 2828 / mail forlag@dafolo.dk. Eller brug formularen book en konsulent.

 

Sampraksis i dagtilbud

Sampraksis i dagtilbud

Hvordan kan man gennem de professionelles samarbejde skabe stærkere børnefællesskaber?

Begrebet sampraksis er de seneste år dukket op i det pædagogiske landskab i Danmark og er under stadig udforskning og udvikling.

Sampraksis trækker tråde til begrebet co-teaching og handler om at kvalificere de professionelles samarbejde for at skabe stærke børnefællesskaber, der tilbyder deltagelsesmuligheder for alle børn.

Ved sampraksis tager man det bedste fra specialpædagogikken og almenpædagogikken med det mål, at flere børn trives og lærer i de børnefællesskaber, de er en del.

På vores forløb og læringsdage får I f.eks.:

 • Viden om, hvordan sampraksis kan være med til at løfte inklusionen
 • Et teoretisk fundament for arbejdet med sampraksis i dagtilbud
 • Vigtige fokuspunkter i arbejdet for at sikre, at sampraksis lykkes
 • Særlige pædagogiske vinkler ind i arbejdet med sampraksis, f.eks. deltagelsesmuligheder, børneperspektiver, kollektiv mestring og psykologisk tryghed.

Kontakt os

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med sampraksis i dagtilbud. Det kan være i form af et inspirationsoplæg eller et længerevarende forløb, som giver større effekt. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666/2080 2828 / mail forlag@dafolo.dk. Eller brug formularen book en konsulent.

Bliv vejleder i psykologisk tryghed, og styrk det inkluderende fællesskab

Nyt hold starter efter sommerferien i Horsens og København - datoer følger i uge 13, 2023


Bliv vejleder i psykologisk tryghed, og styrk det inkluderende fællesskab

Med uddannelsen som vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis lærer du, hvordan du kan skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og voksne. Uddannelsen er for dig, der er ressourceperson, vejleder, konsulent eller leder i dagtilbud, skole og kommune. 


På uddannelsen arbejder du med: 

 • Hvordan psykologisk tryghed og co-teaching kan være med til at kvalificere samarbejdet mellem de voksne 
 • Hvordan psykologisk tryghed og co-teaching kan skabe deltagelsesmuligheder i læringsrummet med børn 
 • Hvordan psykologisk tryghed og co-teaching kan være omdrejningspunkt i skole- og institutionsudvikling

Hvorfor co-teaching og psykologisk tryghed?
Co-teaching er en vigtig nøgle til inklusion, viser forskningen. Arbejder to professionelle sammen i den pædagogiske praksis, kan det virke inkluderende, hvis de professionelle vel at mærke har forskellige kompetencer og formår at bringe dem hensigtsmæssigt i spil sammen.  

Kombineres co-teaching med en anden nøgle til inklusion, psykologisk tryghed, kan det skabe de nødvendige deltagelsesmuligheder for såvel børn som professionelle. Psykologisk tryghed er overbevisningen om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget for at komme med sine idéer, spørgsmål, tanker og fejl. Psykologisk tryghed er på den måde et vigtigt grundlag for øget læring og trivsel. 

Om uddannelsen
På uddannelsen som vejleder i psykologisk tryghed i pædagogisk praksis lærer du at forstå og anvende psykologisk tryghed og co-teaching til at skabe deltagelsesmuligheder for børn og professionelle i pædagogisk praksis.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til dig, der gennem andre skal lykkes med at skabe øget læring og trivsel for børn og voksne i dagtilbud og skole. Du er fx ressourceperson, vejleder, konsulent, AKT-person, støttepædagog,  trivselsperson, afdelingsleder eller skoleleder.

Dit udbytte
På uddannelsen lærer du at kvalificere de samarbejdsrum, fx møder, observationer og sparringer, du har med dine kolleger, så I sammen lykkes med opgaven om inklusion. Du får desuden viden og konkrete redskaber til arbejdet med psykologisk tryghed, co-teaching og deltagelsesmuligheder i dagtilbud og skole. Vi sætter jeres praksis i centrum og kobler det med nyeste viden og forskning på området.

Du lærer:

 • At anvende psykologisk tryghed til at øge deltagelsesmulighederne for børn og professionelle 
 • At skabe psykologisk tryghed i både personalegruppen og læringsmiljøerne
 • At kvalificere det professionelle samarbejde med co-teaching som metode
 • At vejlede om co-teaching
 • At arbejde med professionel positionering
 • At kortlægge psykologisk tryghed og flerstemmige deltagelsesmuligheder ved hjælp af digitale værktøjer
 • At bruge procesfaciliteringsgreb i mindre, mellemstore og større grupper af kollegaer
 • At komme fra intention til handling med adfærdsdesign
 • At bruge digitale værktøjer inspireret af Universal Design for Learning (UDL).

Læs mere og tilmeld dig

 

Vi kan også hjælpe med skræddersyet kompetenceudvikling - Kontakt os
Lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med psykologisk tryghed. Det kan være i form af et inspirationsoplæg, selvom vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

 

Skolens fraværende børn – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring

Hvorfor det store fælles fokus på fravær?

Fraværet i de danske skoler er foruroligende højt. Skoler, forældre og elever føler sig magtesløse, og der er mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer der gør sig gældende i forhold til skolefravær og skolevægring.

Vi ved, at fraværet har betydning for både barnets faglige udvikling og trivsel, og forskning viser nu, at et for højt skolefravær også for flere børn har alvorlige konsekvenser for barnets videre livsbane. Der er derfor al god grund til at gøre en fælles indsat for at nedbringe fraværet. Men hvordan?

Årsagerne til fravær er ofte forskellige, flere og komplekse, og den simple løsning findes ikke, men forskning på området giver nogle relevante opmærksomhedspunkter
og skridt på vejen til at lykkes.

Noget af det, vi ved virker

Tidlig indsats, systematik og samarbejde på tværs 

 • Opdag problemet og iværksæt tiltag tidligt.
 • Inddrag forældre og relevante personer. Det kan både være fra barnets og familiens netværk eller professionelle.
 • Kortlæg årsag(erne) til fraværet, og og få identificeret risiko- og opretholdende faktorer, der opretholder fraværet.
 • Lyt til barnets stemme: Hvad fortæller barnet selv om sit liv?
 • Arbejde med tydelige, fælles mål, når tiltagene planlægges.


Tillid, tryghed og tydelighed

 • Få skabt eller genskabt en oplevelse hos eleven, og til tider også hos forældrene, om at skolen er et sted med tryghed og trivsel, hvor eleven oplever sig set og oplever at lykkes og udvikler sig fagligt og socialt. 
 • Arbejde som professionel med at sikre en god relation til barnet og forældrene, og i fællesskabet børnene imellem.
 • Vær gensidig tydelig og åben i forventningerne til hinanden.

Dafolos bidrag i den organisatoriske og pædagogiske praksis med målet at nedbringe fravær

• Sikre en fælles viden om og opmærksomhed på fravær.
- Her med særligt fokus på årsagerne bag og på elevernes forskellige tegn på, at skolen er et svært sted at være.
• Systematik i forhold til afdækning af fraværsårsag og inddragelse af barnets stemme.
• Systematik i forhold til registrering om monitorering af fravær med fokus på den tidlige indsats.
- Hvornår og hvordan reagerer I, hvornår inddrages forældre og støtteapparatet, og hvordan arbejder alle omkring barnet sammen for at nedbringe fraværet?
• Fokus på pædagogisk pendulering.
- Det fleksible blik mellem individ og kontekst.
• Fokus på at skabe rammer for en skolekultur, der sikrer en højere grad af skoletilvær.
- Blandt andet med fokus på relationskompetence.

Dafolos konsulenter tilbyder blandt andet:

• Praksisnære observationer og sparring i fællesskaber med generelt højt fravær.
• Praksisnære bidrag i forhold til afdækning og det videre arbejde med konkrete fraværsproblematikker, hvor både skole, hjem og barn inddrages.
• Ledelsessparring i forhold til at omsætte strategi til praksis.
• Sparring på kommunalt plan i udarbejdelse af fraværsstrategi med udgangspunkt i nyeste forskning og på baggrund af erfaring fra andre kommuner.
• Oplæg og konferencer om fravær.

Kontakt os
Lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med skolens fraværende børn. Det kan være i form af et inspirationsoplæg, selvom vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

 

Professionelle læringsfællesskaber – læringsorienteret teamsamarbejde

Hvorfor arbejde med professionelle læringsfællesskaber? 

Arbejdet i det professionelle læringsfællesskab bygger på et ønske om at påvirke og forbedre undervisningen for at opfylde elevernes behov og med henblik på at øge
elevernes læring og trivsel. 

Det er kort sagt et forpligtende fællesskab omkring en fælles opgave. Uanset hvor dygtig den enkelte medarbejder er, vil den kollektive, systematiske indsats have
større effekt.

Samarbejdet er karakteriseret ved at være systematisk, vedvarende og struktureret, og forskning viser, at professionelle læringsfællesskaber som disse kan have en betydelig
effekt på undervisningen og elevernes læring.

Det virker

LEDELSE der rammesætter arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber og sikrer organisering og struktur, der understøtter samarbejdet.

Formulerer tydelige forventninger til praksisudvikling og læringsprogression. 

Fungerer som vedholdende forandringsagent, læringsleder og sparringspartner. 

PÆDAGOGISK PERSONALE der udviser medansvar for kvaliteten af samarbejdet i forhold til alle, af det professionelle læringsfællesskabs, fem søjler.

Bidrager til udvikling af egen og fælles praksis ved at dele og søge inspiration hos kolleger.

Er læringsleder og arbejder systematisk, datainformeret og refleksivt med udvikling af elevernes læring i sammenhæng med udvikling af egen praksis.

Dafolos bidrag i den organisatoriske og pædagogiske praksis

Bidrag til at samarbejdet i det professionelle læringsfællesskab står på en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner, der er grundlag for organisationens virksomhed.

Bidrage til udviklende og reflekterende dialog samt strukturerer ved teammøder, der fordrer kollektivt ansvar for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Arbejde med læringssamtaler der understøtter refleksive dialoger.

Systematik i indsamling og arbejde med Big og Small Data i arbejdet med elevens læring og udvikling samt i arbejdet med egen og teamets praksis.

Faciliterer fysisk og digitale rum for videndeling med fokus på at fremme læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt teamets medlemmer.

Dafolos konsulenter tilbyder blandt andet

 • Praksisnære observationer og sparring ude i de enkelte teams.
 • Praksisnære, konkrete materialer, der kan benyttes i det daglige arbejde.
 • Ledelsessparring i forhold til implementering i den enkelte organisation.
 • Bidrage til at lokalisere, hvilke områder i organisationen, som pædagogiske læringsfællesskaber kunne være et svar på med henblik på at skabe oplevelsen af meningsfyldthed og relevans hos de ansatte.
 • Sparring og udvikling på kommunalt plan.
 • Oplæg og konferencer om professionelle læringsfællesskaber.

PLF Nord - A.P. Møller-støttet projekt om professionelle læringsfællesskaber i seks kommuner

Fra 2016-2019 udvikler Dafolo professionelle læringsfællesskaber i seks nordjyske kommuner med støtte fra A.P. Møller Fonden. Kommunerne er Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn, Læsø og Mariagerfjord, og projektet er støttet med knap 11 millioner. 

Der udvikles professionelle læringsfællesskaber på tre spor: 1) Et fælles tværkommunalt spor; 2) Et ledelsesspor og 3) Et undervisningsspor. 

Undervisningssporet indeholder blandt andet en teamkoordinatoruddannelse. Projektet er i bygget op om teamsparringer på ledelses- og medarbejderniveau.

Der er med A.P. Møller-fonden lavet aftale om at projketet forlænges fra 2019-2023 i Kommunerne, Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring og Mariagerfjord. 

Du kan læse mere om projektet på www.plf-nord.dk

Kontakt os
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om professionelle læringsfællesskaber, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af læringsorienteret teamsamarbejde med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, som din skole eller kommune står med. 

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud

Evidensbaseret og praksisnær udvikling i dagtilbud
Professionelle læringsfællesskaber er en tilgang til samarbejdet og en måde at samarbejde på, der gennem forskning har vist stærke resultater i form af øget læring og udvikling for børnene. Det handler om at ”lede læring” igennem en systematiseret læringskultur, der er funderet på et fælles kendt (og anvendt) fundament bestående af dagtilbuddets mission, vision og værdier. Dette omsættes og aktualisering i praksis: sammen med børnene, i de enkelte medarbejderteam, mellem medarbejder og leder og i ledelseslagene videre op til forvaltningen.

Tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber er bygget op om tre store ideer:

 • Størst mulig læring og udvikling for alle børn
 • Styrket professionelt samarbejde om børns læring
 • Data som grundlag for at forbedre praksis

Et professionelt læringsfællesskab sætter børnenes læring og trivsel i centrum for samarbejdet mellem de fagprofessionelle.

Vil tilbyder kompetenceudviklingsforløb, hvor målsætningen er at kvalificere det professionelle teamsamarbejde med henblik på at igangsætte og facilitere en proces, hvor de samarbejdende professionelle arbejder frem mod at udvikle dagtilbuddet til et professionelt læringsfællesskab. Indholdet i et kompetenceudviklingsforløb er baseret på fem gennemgående temaer: det professionelle samarbejde, læringssamtaler, teammøder, videndeling og data.

Aktiviteterne i et forløb kan være mangeartede som f.eks. ledelsesdage, fælles kursusdage, uddannelse af teamkoordinatorer og løbende sparringer med de enkelte medarbejder- og ledelsesteam.

Kontakt os
Vi anbefaler, at et forløb starter op med en baselineundersøgelse eller kulturanalyse, så udgangspunktet for udvikling klarlægges, og det er vores erfaring, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv, og lad os hjælpe med at tilrettelægge et spændende forløb om professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og udfordringer. Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

Læringskultur – læringsmål og feedback

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling

Mål

Deltagerne får viden om og erfaring i, hvordan læringsmål for eleverne kan være et af de mest læringsfremmende elementer. Dette indebærer, at deltagerne opnår færdigheder i at anvende læringsmål, taksonomier, tegn på læring og feedback i pædagogisk praksis.

I et pædagogisk forløb, tilrettelagt med udgangspunkt i jeres skoles udfordringer og ønsker, præsenteres blandt andet eksempler på elevfeedback i praksis, og hvordan den enkelte elev kan få en klar forståelse af målet for sin læreproces på kort og længere sigt, være aktiv i opstilling af kriterier for målopfyldelse og bruge vurderingen for den fortsatte læring.

Baggrund & referencer

Forløbet vil blandt andet tage sit teoretiske afsæt i disse referencer: John Hattie, Bodil Nielsen, James Nottingham, Andreas Helmke, Robert Marzano og Pam Hook.

Form & indhold

Forløbet indebærer som udgangspunkt tre kursusblokke. Imellem kursusdagene vil deltagerne arbejde med at udvikle egen praksis. På kursusdagene veksles mellem oplæg, refleksionsøvelser og træningsopgaver.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for læringskultur – læringsmål og feedback

Kontakt os
Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af læringskultur, læringsmål og feedback med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står med. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Skoleledelse - skab forbedringer. Ikke bare forandringer!

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling
Arbejdet med skoleledelse risikerer at komme til udtryk som en række forandringstiltag, der i værste fald blot bliver en ny praksis, der ikke tilfører yderligere værdi. Vores fokus i arbejdet med skoleledelse er at skabe reelle forbedringer, der helt konkret kan ses på medarbejdernes og elevernes udvikling, læring og trivsel.

Denne tilgang til skoleledelse forudsætter systematik og en fælles forståelsesramme samtidig med, at der tages udgangspunkt i medarbejdernes og elevernes for-forståelser. Kernen i processen er altid elevernes læring og udvikling.

Med udgangspunkt i jeres ledelsespraksis arbejder vi med:

 • refleksive, systematiske og lærende dialoger
 • Small data (jf. Pasi Sahlberg) i ledelsesteamet og skolens medarbejderteams. Systematiske ”hverdagsobservationer” danner udgangspunkt for fælles refleksion og kan hurtigt omsættes til pædagogisk virkelighed og give mening i dagligdagen.
 • fælles vision og skolens formål
 • ledelse af professionelle læringsfællesskaber i praksis

Kontakt os
Kontakt os for en aftale om et inspirationsoplæg om skoleledelse, der skaber forbedringer. Vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb, der er skræddersyet til jeres behov. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af en professionel læringskultur omkring jeres skoleledelse med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og udfordringer. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde