Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Pædagogiske konsulentydelser

 

Fælles forståelse og formidling af konkrete metoder og værktøjer er centrale elementer i vores måde at arbejde på.

Og oftest kan vi tilbyde supplerende litteratur og materialer udgivet på vores eget forlag. Vores mål er at bidrage med videnskabende kompetenceudvikling, og vi anvender blandt andet en model med 5 faser som grundlæggende struktur for pædagogiske udviklingsforløb.

Vores team af konsulenter tilbyder kompetenceudvikling gennem forløb, kurser eller pædagogiske opstartsdage. Indholdet tager udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer og ønsker til faglig vinkel. Uanset emne tager vi afsæt i at optimere elevens læring, der er skolens kerneydelse.

Vi har mange års erfaring med planlægning og tilrettelæggelse af såvel korte som lange efteruddannelsesforløb for kommuner og skoler i Skandinavien. Vores team af konsulenter er opdateret med de seneste tendenser inden for pædagogik og læring fra såvel ind- som udland og leverer sparring, undervisning og rådgivning på et højt fagligt niveau. Tætte relationer til den pædagogiske praksis sikrer et skarpt fokus på at Dafolos konsulentydelser skal udmønte sig i positiv forandring for deltagerne i et kompetenceudviklingsforløb.

Uanset, hvilken form for kompetenceudvikling, I vælger, vil evaluering altid spille en central rolle, fordi vi ”tager vores egen medicin”. Intet er mere lærerigt end feedback og evaluering. Sammen bliver vi dygtigere!

Book en pædagogisk konsulent eller send os en forespørgsel.

Åben alle

Turboforløb for afgangselever

Kom godt i gang med turboforløb for jeres afgangselever. 

Vi har samlet en ”kom godt i gang”-pakke til jer:

Christian Bro hjælper jer godt igennem udviklingen af jeres turboforløb med fokus på:

 • Skolens særlige behov og elevgruppe
 • Mestring og motivation
 • Effekt og opfølgning
 • Evaluering og dataindsamling

 

Målgruppe: Lærere i udskolingen, skoleledelsen samt andre med interesse for emnet. 

 

Kontakt
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: forlag@dafolo.dk eller konsulent Christian Bro, telefon 4139 4523, e-mail: csb@dafolo.dk

Kontakt os for et uforpligtende dialog. Vi tager udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole står over for. Vi anbefaler længerevarende forløb eller turboforløb med opfølgning, fordi det er vores erfaring, at det giver den største positive forandring.

Styrk elevernes sprog til afgangsprøverne

At gå til folkeskolens afgangsprøver kræver et særligt sprog.

Eleverne bliver ikke kun vurdereret på deres faglige viden og kompetencer, men i høj grad også på deres evne til at formidle.

Elevens faglige ordforråd skal være i orden, samtidig skal eleven vise forståelse for forskellige teksttyper og genre.

Som deltager får du:

 • viden om afgangsprøven som sprogbrugssituation
 • konkrete værktøjer til, hvordan du underviser eleverne i prøvesprog
 • vejledning til, hvordan du sætter fokus på elever med dansk som andetsprog

 

Målgruppe: Dansklærere i udskolingen, læsevejledere samt andre med interesse for emnet. 

Kontakt
Dorte Kristensen, telefon 9620 6666, e-mail: forlag@dafolo.dk eller konsulent Lisbeth R. Vesterheden, telefon 4139 4535, e-mail: lrv@dafolo.dk

Kontakt os for et uforpligtende dialog. Vi tager udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole står over for. Vi anbefaler længerevarende forløb eller turboforløb med opfølgning, fordi det er vores erfaring, at det giver den største positive forandring.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

Omdrejningspunktet for den styrkede pædagogiske læreplan er organisering og udvikling af det pædagogiske arbejde i dagtilbud gennem et fagligt professionelt samarbejde om børns læring, trivsel og dannelse. 

Bliv klædt på til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan gennem læringsforløb, der er skræddersyet til de faglige aktører i den pædagogiske praksis. Forløbene veksler mellem oplæg, dialog, workshops og procesøvelser og fokuserer på refleksion over egen praksis, høj kvalitet og en god evalueringskultur.

Her kan du finde yderligere information om mulighederne for kompetenceudvikling i relation til den styrkede læreplan.

Skolens fraværende børn – At forstå og håndtere skolefravær og skolevægring

Hvorfor det store fælles fokus på fravær?

Fraværet i de danske skoler er foruroligende højt. Skoler, forældre og elever føler sig magtesløse, og der er mere end nogensinde brug for et fokus på, hvilke komplekse problemstillinger og udfordringer, der gør sig gældende i forhold til skolefravær og skolevægring.

Vi ved, at fraværet har betydning for både barnets faglige udvikling og trivsel, og forskning viser nu, at et for højt skolefravær også, for flere børn, har alvorlige konsekvenser for barnets videre livsbane. Der er derfor al god grund til at gøre en fælles indsat for at nedbringe fraværet. Men hvordan?

Årsagerne til fravær er ofte forskellige, flere og komplekse og den simple løsning findes ikke, men forskning på området giver nogle relevante opmærksomhedspunkter
og skridt på vejen til at lykkes.

Noget af det vi ved virker

Tidlig indsats, systematik og samarbejde på tværs 

 • Opdage problemet og iværksætte tiltag tidligt.
 • Inddrag forældre og relevant personer. Det kan både være fra barnets og familiens netværk eller professionelle.
 • Kortlæg årsag(erne) til fraværet og og få identificeret risiko- og opretholdende faktorer, der opretholder fraværet.
 • Lyt til barnets stemme: Hvad fortæller barnet selv om sit liv?
 • Arbejde med tydelige, fælles mål, når tiltagene planlægges.


Tillid, tryghed og tydelighed

 • Få skabt eller genskabt en oplevelse hos eleven, og til tider også hos forældrene, om at skolen er et sted med tryghed og trivsel, hvor eleven oplever sig set og oplever at lykkes og udvikler sig fagligt og socialt. 
 • Arbejde som professionel med at sikre den god relationen til barnet og forældre, samt i fællesskabet børnene i mellem.
 • Vær gensidig tydelig og åben i forventningerne til hinanden.

Dafolos bidrag i den organisatoriske og pædagogiske praksis med målet at nedbringe fravær

• Sikre en fælles viden om og opmærksomhed på fravær
- Her med særligt fokus på årsagerne bag og på eleverne forskellige tegn på, at skolen er et svært sted at være.
• Systematik i forhold til afdækning af fraværsårsag og inddragelse af barnets stemme
• Systematik i forhold til registrering om monitorering af fravær med fokus på den tidlige indsats
- Hvornår og hvordan reagerer I, hvornår inddrages forældre og støtteapparatet og hvordan arbejder alle omkring barnet sammen for at nedbringe fraværet?
• Fokus på pædagogisk pendulering
- Det fleksible blik mellem individ og kontekst.
• Fokus på at skabe rammer for en skolekultur, der sikrer en højere grad af skoletilvær
- Blandt andet med fokus på relationskompetence.

Dafolos konsulenter tilbyder blandt andet

• Praksisnære observationer og sparring i fællesskaber med generelt højt fravær.
• Praksisnære bidrag i forhold til afdækning og det videre arbejde med konkrete fraværsproblematikker, hvor både skole, hjem og barn inddrages.
• Ledelsessparring i forhold til at omsætte strategi til praksis.
• Sparring på kommunalt plan i udarbejdelse af fraværsstrategi med udgangspunkt i nyeste forskning og på baggrund af erfaring fra andre kommuner.
• Oplæg og konferencer om fravær.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for skolens fraværende børn – At frostå og håndtere skolefravær og skolevægring.

Kontakt os
Lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med skolens fraværende børn. Det kan være i form af et inspirationsoplæg, selvom vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

 

Co-teaching i praksis

Hvorfor arbejde med co-teaching?

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at forbedre kvaliteten af tolærerordninger, holdtimer og lærer-pædagogsamarbejdet i skolen og styrke de inkluderende læringsfællesskaber. Nyeste forskning (EVA 2019) peger på flere fordele ved co-teaching.

Elevernes udbytte

 • Positiv effekt på elevernes faglige og sociale udvikling.
 • Markant forbedring i de faglige resultater for elever med særlige behov.
 • Markant forbedring i de faglige resultater elever med flersproglig baggrund.
 • Øget oplevelse af at kunne udvikle sig både inden for kompetencer, færdigheder og abstraktionsniveau.
 • Mulighed for at få en tættere kontakt til de voksne.
 • Arbejdet med co-teaching kan skabe øget undervisningsintensitet.

De voksnes udbytte

 • Gør det muligt at justere indsatser løbende.
 • Gør det muligt at få ny viden og nye relationer til eleverne.
 • Reducerer afstanden fra teori til praksis.
 • Giver mulighed for at dele nonverbal viden og erfaring.
 • Øger fokus på tydelighed og struktur i undervisningen.
 • Gør ny viden umiddelbart anvendelig.
 • Giver mulighed for at spejle sig i hinandens praksis.
 • Giver mulighed for at nå rundt om alle elever.

Dafolos bidrag i den organisatoriske og pædagogiske praksis

Introduktion og bidrag til implementering af en co-teachingkultur med afsæt i erfaringer og forskning fra ind- og udland. 

Fokus vil være at svare på følgende spørgsmål med udgangspunkt i allerede eksisterende tiltag og kultur:

 • Hvordan er co-teaching en vigtig vej til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer?
 • Hvordan kan co-teaching styrke fagligheden blandt både elever, lærere og pædagoger?
 • Hvad gør man helt konkret, for at co-teaching lykkes bedst muligt?
 • Hvilke medarbejdere kan indgå i en co-teaching-ordning?
 • Hvordan tilrettelægges co-teaching bedst muligt?
 • Hvilke udfordringer kan der være i relation til co-teaching, og hvordan kan de bedste muligt løses?

Dafolos konsulenter tilbyder blandt andet

 • Indføring i international forskning, blandt andet fra den internationalt kendte forsker og forfatter Marylin Friend. Der arbejdes med teori og begreber om co-teaching ved kortere oplæg eller mere grundigt i et kursusforløb på skoler eller for større forsamlinger.
 • Observation og sparring i aktionslæringsforløb helt tæt på praksis.
 • Ledelsessparring i forhold til implementering af co-teaching i praksis - både med fokus på lærer-pædagogsamarbejder og i forhold til inddragelse af vejledere i klasserummet.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for co-teaching i praksis indeholdende de seks praksistilgange til co-teaching

Kontakt os
Lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer i arbejdet med co-teaching. Det kan være i form af et inspirationsoplæg, selvom vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg.

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

 

Professionelle læringsfællesskaber – læringsorienteret teamsamarbejde

Hvorfor arbejde med professionelle læringsfællesskaber? 

Arbejdet i det professionelle læringsfællesskab bygger på et ønske om at påvirke og forbedre undervisningen for at opfylde elevernes behov og med henblik på at øge
elevernes læring og trivsel. 

Det er kort sagt et forpligtende fællesskab omkring en fælles opgave. Uanset hvor dygtig den enkelte medarbejder er, vil den kollektive, systematiske indsats have
større effekt.

Samarbejdet er karakteriseret ved at være systematisk, vedvarende og struktureret, og forskning viser, at professionelle læringsfællesskaber som disse kan have en betydelig
effekt på undervisningen og elevernes læring.

Det virker

LEDELSE der rammesætter arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber og sikrer organisering og struktur, der understøtter samarbejdet.

Formulerer tydelige forventninger til praksisudvikling og læringsprogression. 

Fungerer som vedholdende forandringsagent, læringsleder og sparringspartner. 

PÆDAGOGISK PERSONALE der udviser medansvar for kvaliteten af samarbejdet i forhold til alle, af det professionelle læringsfællesskabs, fem søjler.

Bidrager til udvikling af egen og fælles praksis ved at dele og søge inspiration hos kolleger.

Er læringsleder og arbejder systematisk, datainformeret og refleksivt med udvikling af elevernes læring i sammenhæng med udvikling af egen praksis.

Dafolos bidrag i den organisatoriske og pædagogiske praksis

Bidrag til at samarbejdet i det professionelle læringsfællesskab står på en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner, der er grundlag for organisationens virksomhed.

Bidrage til udviklende og reflekterende dialog samt strukturerer ved teammøder, der fordrer kollektivt ansvar for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Arbejde med læringssamtaler der understøtter refleksive dialoger.

Systematik i indsamling og arbejde med Big og Small Data i arbejdet med elevens læring og udvikling samt i arbejdet med egen og teamets praksis.

Faciliterer fysisk og digitale rum for videndeling med fokus på at fremme læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt teamets medlemmer.

Dafolos konsulenter tilbyder blandt andet

 • Praksisnære observationer og sparring ude i de enkelte teams.
 • Praksisnære, konkrete materialer, der kan benyttes i det daglige arbejde.
 • Ledelsessparring i forhold til implementering i den enkelte organisation.
 • Bidrage til at lokalisere, hvilke områder i organisationen, som pædagogiske læringsfællesskaber kunne være et svar på med henblik på at skabe oplevelsen af meningsfyldthed og relevans hos de ansatte.
 • Sparring og udvikling på kommunalt plan.
 • Oplæg og konferencer om professionelle læringsfællesskaber.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for professionelle læringsfællesskaber.

PLF Nord - A.P. Møller-støttet projekt om professionelle læringsfællesskaber i seks kommuner

Fra 2016-2019 udvikler Dafolo professionelle læringsfællesskaber i seks nordjyske kommuner med støtte fra A.P. Møller Fonden. Kommunerne er Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn, Læsø og Mariagerfjord, og projektet er støttet med knap 11 millioner. 

Der udvikles professionelle læringsfællesskaber på tre spor: 1) Et fælles tværkommunalt spor; 2) Et ledelsesspor og 3) Et undervisningsspor. 

Undervisningssporet indeholder blandt andet en teamkoordinatoruddannelse. Projektet er i bygget op om teamsparringer på ledelses- og medarbejderniveau.

Der er med A.P. Møller-fonden lavet aftale om at projketet forlænges fra 2019-2021 i Kommunerne, Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring og Mariagerfjord. 

Du kan læse mere om projektet på www.plf-nord.dk

Kontakt os
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om professionelle læringsfællesskaber, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af læringsorienteret teamsamarbejde med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, som din skole eller kommune står med. 

Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud

Evidensbaseret og praksisnær udvikling i dagtilbud
Professionelle læringsfællesskaber er en tilgang til samarbejdet og en måde at samarbejde på, der gennem forskning har vist stærke resultater i form af øget læring og udvikling for børnene. Det handler om at ”lede læring” igennem en systematiseret læringskultur, der er funderet på et fælles kendt (og anvendt) fundament bestående af dagtilbuddets mission, vision og værdier. Dette omsættes og aktualisering i praksis: sammen med børnene, i de enkelte medarbejderteam, mellem medarbejder og leder og i ledelseslagene videre op til forvaltningen.

Tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber er bygget op om tre store ideer:

 • Størst mulig læring og udvikling for alle børn
 • Styrket professionelt samarbejde om børns læring
 • Data som grundlag for at forbedre praksis

Et professionelt læringsfællesskab sætter børnenes læring og trivsel i centrum for samarbejdet mellem de fagprofessionelle.

Vil tilbyder kompetenceudviklingsforløb, hvor målsætningen er at kvalificere det professionelle teamsamarbejde med henblik på at igangsætte og facilitere en proces, hvor de samarbejdende professionelle arbejder frem mod at udvikle dagtilbuddet til et professionelt læringsfællesskab. Indholdet i et kompetenceudviklingsforløb er baseret på fem gennemgående temaer: det professionelle samarbejde, læringssamtaler, teammøder, videndeling og data.

Aktiviteterne i et forløb kan være mangeartede som f.eks. ledelsesdage, fælles kursusdage, uddannelse af teamkoordinatorer og løbende sparringer med de enkelte medarbejder- og ledelsesteam.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud.

Kontakt os
Vi anbefaler, at et forløb starter op med en baselineundersøgelse eller kulturanalyse, så udgangspunktet for udvikling klarlægges, og det er vores erfaring, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb. Ring eller skriv, og lad os hjælpe med at tilrettelægge et spændende forløb om professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og udfordringer. Salgs- og marketingskoordinator Dorte Kristensen, telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

Find dit hvorfor: Sådan finder du formålet for dig og dit team!

”Hver af os har et HVORFOR, et dybt rodfæstet formål, en sag eller en overbevisning, som er kilden til vores passion og inspiration. Du ved måske endnu ikke, hvad dit er, eller hvordan du skal udtrykke det i ord. Men vi kan garantere dig for, at du har et.”
Fra bogen Find dit hvorfor – en praktisk guide til at finde formålet for dig og dit team.

Traditionelt er der en tendens til, at organisationer og medarbejdere fokuserer på, HVAD vi skal HVORDAN, og ikke så meget HVORFOR vi egentlig gør dette og hint. De amerikanske ledelseskonsulenter Simon Sinek, Peter Docker og David Mead opfordrer i bogen Find dit hvorfor (2018) til, at man i organisationerne i langt højere grad italesætter, hvad den enkelte i organisationen har af formål med henblik på at styrke organisationens overordnede HVORFOR. Hvad er vi som organisation eller virksomhed sat i verden til/for? Hvilke fortællinger i organisationen viser dette, og hvad gør disse fortællinger andre end os selv i stand til?

Efter flere år med stort fokus på mål, handleplaner, performancekultur, test, evaluering, hvad og hvordan etc. ja, så svinger pendulet nu igen mere over imod det værdiorienterede; det visionære, drømmene, og hvorfor vi gør de ting, som vi gør. Vi er på vej væk fra snævre præstationsmål og søger i stedet mål, der giver mening for den enkelte i hverdagen. Bevægelsen er vigtig, idet det er væsentligt for alle, at ens job giver mening, og dette har en afsmittende effekt i forhold til dem, man arbejder sammen med: borgere, kollegaer, børn, unge og forældre.  Mange organisationer er med fordel i gang med at revitalisere sine medarbejdere og give dem øget trivsel, energi og motivation ved at lade dem fortælle om, hvad der egentlig driver dem, og hvad der faktisk får dem til at stå op om morgenen.

Bevægelsen er ikke fra ét til noget andet – fx fra mål til formål – nej, det handler om et både-og, hvis ikke bare det skal blive ved de interessante snakke og velmente intentioner. Det handler om formål OG mål; visioner OG konkrete handleplaner; HVORFOR og HVAD samt HVORDAN.

Med et kompetenceudviklingsforløb i ”Find dit hvorfor” har vi netop fokus på, hvordan du som enkeltperson, team og organisation finder frem til dit og jeres hvorfor. Når du kender dit, teamets og organisationens hvorfor, er det nemmere at formulere, hvad der giver dig tilfredsstillelse og driver din adfærd i dit arbejde. Flere organisationer, kommuner, skoler og dagtilbud taler netop om bevægelsen fra mål til formål, hvor kompetenceudviklingen i ”Find dit hvorfor” kan bidrage til tydeliggørelse af formål – et fælles formål, der vækker begejstring og fremdrift!

Kompetenceudviklingen kunne indeholde
Viden om, hvad ”hvorfor” egentlig er, og hvorfor det er vigtigt at kende det både som enkeltperson og som organisation. 

Kreative processer til at du, teamet og organisationen finder frem til jeres hvorfor.

Viden om, hvordan du anvender dit/din organisations hvorfor i praksis og gør det til en del af din/organisationens fortælling.

Grundlæggende viden om Den Gyldne Cirkel (hvad, hvordan, hvorfor) – en simpel, men effektiv model til inspirerende lederskab, der kan hjælpe os med at forstå, hvorfor nogle mennesker og organisationer inspirerer os mere end andre.

Kontakt os
Ring eller skriv, og lad os hjælpe med at tilrettelægge et spændende forløb om "Find dit hvorfor: Sådan finder du formålet for dig og dit team!" med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og udfordringer. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

Trivselsmålinger - som dialog og analyseværktøj

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling
Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre den nationale trivselsmåling i perioden januar-marts. Målingen har to hovedformål:

 1. Trivselsmålingen skal give et billede af, hvordan eleverne oplever deres sociale og faglige trivsel, undervisningsmiljøet samt ro og orden i klassen.
   
 2. Trivselsmålingen skal være et dialog- og analyseværktøj i forvaltningens og skolens samarbejde om udvikling af folkeskolen på trivselsområdet.

Trivselsmålingen tilfører dermed viden, der kan anvendes som grundlag for analyser og udvikling af trivselsfremmende indsatser i skolen.

Ofte opleves arbejdet med analyse af data og udvikling af trivselsfremmende indsatser uoverskueligt og svært at realisere. Mange steder udnyttes trivselsmålingens potentiale derfor ikke. Målingen bliver gennemført, men data bliver efterfølgende ikke analyseret og danner ikke fundament for den tiltænkte udvikling af pædagogisk praksis.

Vi tilbyder konsulentydelser, der styrker arbejdet med trivselsmålinger fra tilrettelæggelse over gennemførelse til konkretisering af handlinger på baggrund af de indsamlede data. Vi arbejder blandt andet med systematik og struktur for arbejdet med trivselsmålingen, så det passer til jeres skoles ønsker og aktuelle behov. Arbejdet kan med fordel tilrettelægges i det enkelte team, hele personalegruppen, ledelsen eller ressourcepersoner.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser i forhold til  trivselsmålinger som dialog- og analyseværktøj.

Kontakt os
Lad os få en dialog om dialog om jeres arbejde med trivselsmålinger! Vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb, der er skræddersyet til jeres behov, men nogle vælger at starte med et inspirationsoplæg Ring eller skriv for et uforpligtende oplæg. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk.

Læringskultur – læringsmål og feedback

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling

Mål

Deltagerne får viden om og erfaring i, hvordan læringsmål for eleverne kan være et af de mest læringsfremmende elementer. Dette indebærer, at deltagerne opnår færdigheder i at anvende læringsmål, taksonomier, tegn på læring og feedback i pædagogisk praksis.

I et pædagogisk forløb, tilrettelagt med udgangspunkt i jeres skoles udfordringer og ønsker, præsenteres blandt andet eksempler på elevfeedback i praksis, og hvordan den enkelte elev kan få en klar forståelse af målet for sin læreproces på kort og længere sigt, være aktiv i opstilling af kriterier for målopfyldelse og bruge vurderingen for den fortsatte læring.

Baggrund & referencer

Forløbet vil blandt andet tage sit teoretiske afsæt i disse referencer: John Hattie, Bodil Nielsen, James Nottingham, Andreas Helmke, Robert Marzano og Pam Hook.

Form & indhold

Forløbet indebærer som udgangspunkt tre kursusblokke. Imellem kursusdagene vil deltagerne arbejde med at udvikle egen praksis. På kursusdagene veksles mellem oplæg, refleksionsøvelser og træningsopgaver.

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for læringskultur – læringsmål og feedback

Kontakt os
Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af læringskultur, læringsmål og feedback med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står med. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Skoleledelse - skab forbedringer. Ikke bare forandringer!

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling
Arbejdet med skoleledelse risikerer at komme til udtryk som en række forandringstiltag, der i værste fald blot bliver en ny praksis, der ikke tilfører yderligere værdi. Vores fokus i arbejdet med skoleledelse er at skabe reelle forbedringer, der helt konkret kan ses på medarbejdernes og elevernes udvikling, læring og trivsel.

Denne tilgang til skoleledelse forudsætter systematik og en fælles forståelsesramme samtidig med, at der tages udgangspunkt i medarbejdernes og elevernes for-forståelser. Kernen i processen er altid elevernes læring og udvikling.

Med udgangspunkt i jeres ledelsespraksis arbejder vi med:

 • refleksive, systematiske og lærende dialoger
 • Small data (jf. Pasi Sahlberg) i ledelsesteamet og skolens medarbejderteams. Systematiske ”hverdagsobservationer” danner udgangspunkt for fælles refleksion og kan hurtigt omsættes til pædagogisk virkelighed og give mening i dagligdagen.
 • fælles vision og skolens formål
 • ledelse af professionelle læringsfællesskaber i praksis

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for skoleledelse, der skaber forbedringer.

Kontakt os
Kontakt os for en aftale om et inspirationsoplæg om skoleledelse, der skaber forbedringer. Vores erfaring viser, at den største effekt opnås ved et længerevarende forløb, der er skræddersyet til jeres behov. Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af en professionel læringskultur omkring jeres skoleledelse med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og udfordringer. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Videnskabende og professionel kompetenceudvikling

Videnskabende og Professionel Kompetenceudvikling (VPK) er en vision for, hvordan kompetenceudviklingsforløb afvikles med afsæt i den enkelte institutions oplevede behov for udvikling inden for et fagligt område. VPK er udviklet i et samarbejde mellem Dafolo og CEMELI. Strukturen er en femfaset model for udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der gennemløber følgende delfaser: 

Neden for kan du læse mere om de enkelte faser.

Fase 1: Udarbejdelse af organisationsportræt
Der udarbejdes et portræt af den enkelte institution. Med portræt menes, at der laves en undersøgelse, som har til formål at tegne et billede af institutionens praksis inden for det faglige område der ønskes udviklet, hvorigennem det bliver muligt at skabe et vidensgrundlag, som kan danne afsæt for kompetenceudviklingsforløbet. Undersøgelserne kan afvikles på mange måder, og kan blandt andet indeholde spørgeskemaundersøgelser, interviews eller observationer, som bud på metoder, der kan bidrage med den nødvendige empiri. Undersøgelsen afsluttes med udarbejdelsen af et skriftligt organisationsportræt, som ved overlevering følges op med en visuel præsentation og samskabende refleksive processer med henblik på at afgøre, hvilke tiltag der ønskes. I dette arbejde kan inddrages såvel ledere som pædagogisk personale.

Fase 2: Design af kompetenceudviklingsforløb
Kompetenceudviklingsforløbet designes på basis af organisationsportrættet. Designet fremlægges for jer, og sammen finder vi frem til den konkrete model som matcher netop jeres kontekst. Et vigtigt led i denne fase kan være refleksion over designet og det faglige indhold sammen med både ledere, pædagogisk personale og supportsystemer.

Fase 3: Afvikling af kompetenceudviklingsforløb
Kompetenceudviklingsforløbet igangsættes og afvikles i denne fase. Forløbet justeres og tilpasses løbende i tæt dialog med jer. Kompetenceudviklingsforløbet kan for eksempel være inden for områderne:

    •   Didaktionslæring
    •   Professionelt relationsarbejde med medieret læring
    •   Teamets arbejde med kommunikation, refleksion og videnskabelse
    •   Feedback, målstyret undervisning og taksonomiske redskaber
    •   Ledelse af professionelles læring
    •   AKT og andre støttesystemers arbejde med kollegiale læreprocesser
    •   Hjerne, læring og relationer
    •   Det gode forældresamarbejde

Det faglige indhold kan også være andet eller relateres til andre områder fx inklusionsarbejdet.

Fase 4: Læring i kontekst og monitorering
Det igangsatte kompetenceudviklingsforløb understøttes fortsat. Tiltag kan i denne forbindelse være:

    •   Opfølgende temadage
    •   Sparring af enkelte professionelle og/eller professionelle teams (ved brug af observation)
    •   Ledersparring af enkelte ledere eller lederteams

I denne fase kan udarbejdes endnu et organisationsportræt, som en måde at monitorere udviklingsarbejdet.

Fase 5: Re-design af fortsat udviklingsforløb
Den samlede proces gøres til genstand for refleksion. Her inddrages viden fra organisationsportræt 1 og evt. 2 samt refleksioner over erfaringer fra hverdagen. På basis af disse processer foretages et nyt design af det videre kompetenceudviklingsforløb. Denne del af arbejdet afvikles i tæt dialog med alle involverede.

Har du spørgsmål?
- eller ønsker du et uforpligtende møde, er du meget velkommen til at kontakte en af os:
Konsulent Anne Brøndum Andersen, telefon 4139 4514, e-mail aba@dafolo.dk
Chef for Center for medieret læring og inklusion, CEMELI
Micki Sonne Kaa Sunesen, telefon 2248 7962, e-mail sunesen@axept.dk

Vil du vide mere?

 • KonsulentChristian Søndermand Bro4139 4523csb@dafolo.dk
 • Salgs- og kundeservicekonsulentDorte Kristensen2080 2828dk@dafolo.dk

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde