Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Pædagogiske konsulentydelser

Fælles forståelse og formidling af konkrete metoder og værktøjer er centrale elementer i vores måde at arbejde på.

Og oftest kan vi tilbyde supplerende litteratur og materialer udgivet på vores eget forlag. Vores mål er at bidrage med videnskabende kompetenceudvikling, og vi anvender blandt andet en model med 5 faser som grundlæggende struktur for pædagogiske udviklingsforløb.

Vores team af konsulenter tilbyder kompetenceudvikling gennem forløb, kurser eller pædagogiske opstartsdage. Indholdet tager udgangspunkt i jeres aktuelle udfordringer og ønsker til faglig vinkel. Uanset emne tager vi afsæt i at optimere elevens læring, der er skolens kerneydelse.

Vi har mange års erfaring med planlægning og tilrettelæggelse af såvel korte som lange efteruddannelsesforløb for kommuner og skoler i Skandinavien. Vores team af konsulenter er opdateret med de seneste tendenser inden for pædagogik og læring fra såvel ind- som udland og leverer sparring, undervisning og rådgivning på et højt fagligt niveau. Tætte relationer til den pædagogiske praksis sikrer et skarpt fokus på at Dafolos konsulentydelser skal udmønte sig i positiv forandring for deltagerne i et kompetenceudviklingsforløb.

Uanset, hvilken form for kompetenceudvikling, I vælger, vil evaluering altid spille en central rolle, fordi vi ”tager vores egen medicin”. Intet er mere lærerigt end feedback og evaluering. Sammen bliver vi dygtigere!

Åben alle

Læringskultur – læringsmål og feedback

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling

Mål

Deltagerne får viden om og erfaring i, hvordan læringsmål for eleverne kan være et af de mest læringsfremmende elementer. Dette indebærer, at deltagerne opnår færdigheder i at anvende læringsmål, taksonomier, tegn på læring og feedback i pædagogisk praksis.

I et pædagogisk forløb, tilrettelagt med udgangspunkt i jeres skoles udfordringer og ønsker, præsenteres blandt andet eksempler på elevfeedback i praksis, og hvordan den enkelte elev kan få en klar forståelse af målet for sin læreproces på kort og længere sigt, være aktiv i opstilling af kriterier for målopfyldelse og bruge vurderingen for den fortsatte læring.

Baggrund & referencer

Forløbet vil blandt andet tage sit teoretiske afsæt i disse referencer: John Hattie, Bodil Nielsen, James Nottingham, Andreas Helmke, Robert Marzano og Pam Hook.

Form & indhold

Forløbet indebærer som udgangspunkt tre kursusblokke. Imellem kursusdagene vil deltagerne arbejde med at udvikle egen praksis. På kursusdagene veksles mellem oplæg, refleksionsøvelser og træningsopgaver.
 

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for læringskultur – læringsmål og feedback

Kontakt os

Der kan rekvireres inspirationsoplæg om målstyret undervisning, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes.

Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af læringskultur - læringsmål og feedback med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står med. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Elev- og læringscentreret skoleledelse – ledelse for læring

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling
Vi skal have uddannelse tilbage i uddannelses­ledelse, pointerer den internationalt anerkendte skoleledelsesforsker Viviane Robinson.

Baggrunden for udsagnet er hendes forskning om hvilken type skoleledelse, der er mest effektiv, når det gælder om at hæve elevernes læringsudbytte.

Svaret er, at det er den form for skoleledelse, der hele tiden har skolens kerneydelse – undervisning og læring – for øje. Det er altså den pædagogiske del af skoleledelse, der skaber læringsudbytte hos eleverne, hvorfor lakmusprøven for skolelederens arbejde i dagligdagen må være: I hvor høj grad bidrager dette stykke ledelsesarbejde til øget social og faglig læring hos eleven? Ovenstående retter fokus på elev- og læringscentreret skoleledelse.

Elev- og læringscentreret skoleledelse er karakteriseret ved:

    •   Løbende at have fokus på lærerens kompetence­udvikling, da læreren er en afgørende faktor i forhold til elevernes læringsudbytte
    •   Konstant at have elevernes læring som omdrejnings­punkt – også for skoleledelses­aktiviteterne
    •   Systematiske og reflekterende ”lærings­samtaler” med de enkelte team
    •   Løbende at spørge: Hvad er skolens mål, og hvad skal eleverne lære? Hvordan kan vi som ledelse opbygge et system, som kan ”holde øje med”, om vores undervisning og indsatsområder har den intenderede virkning?

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for elev- og læringscentreret skoleledelse.
 

Kontakt os
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om målstyret undervisning, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes.

Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af elev- og læringscentreret skoleledelse med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står med. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Professionelle læringsfællesskaber – målorienteret teamsamarbejde

Evidensinformeret og praksisnær skoleudvikling

Med diverse uddannelsesmæssige reformer (EUD-reformen, folkeskolereformen etc.) er der kommet et stigende fokus på
elevernes læring. En sådan målorientering kan være udfordrende at efterleve i praksis, men det er en udfordring, der kan løses.

Løsningen ligger bl. a. i, at udfordringen håndteres i fællesskab i det enkelte team. Det er dog vigtigt, at teamsamarbejdet koncentreres om skolens kerneydelse – altså undervisningen og ikke mindst elevernes læring. Med andre ord skal teamet arbejde sammen som et professionelt læringsfællesskab, hvor praktisk koordinering ikke overskygger og tager plads og tid fra de didaktiske overvejelser og beslutninger vedrørende elevernes læring.

Et professionelt læringsfællesskab er karakteriseret ved:

    •   Konstant at have elevernes læring som omdrejningspunkt
    •   Systematiske og reflekterende ”læringssamtaler” i teamet
    •   Løbende at spørge: Hvad skal eleverne lære? Hvordan kan vi se, at de lærer dét, som de skal (tegn på læring)? Hvordan kan vi som team via data om eleven se, om vores undervisning har den intenderede virkning? Og sidst, men ikke mindst, hvad gør vi, hvis eleverne ikke lærer det planlagte?

Download en inspirationsfolder om vores konsulentydelser inden for professionelle læringsfællesskaber.

PLF Nord - A.P. Møller-støttet projekt om professionelle læringsfællesskaber i seks kommuner

Fra 2016-2019 udvikler Dafolo professionelle læringsfællesskaber i seks nordjyske kommuner med støtte fra A.P. Møller Fonden. Kommunerne er Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn, Læsø og Mariagerfjord, og projektet er støttet med knap 11 millioner. 

Der udvikles professionelle læringsfællesskaber på tre spor: 1) Et fælles tværkommunalt spor; 2) Et ledelsesspor og 3) Et undervisningsspor. 

Undervisningssporet indeholder blandt andet en teamkoordinatoruddannelse. Projektet er i bygget op om teamsparringer på ledelses- og medarbejderniveau.

Du kan læse mere om projektet på www.plf-nord.dk

Kontakt os
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om professionelle læringsfællesskaber, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes.

Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af målstyret undervisning med udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står med. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Growing Great Student Centered Leaders

Skoleledere skal have fokus på pædagogik med international lederuddannelse

Med Growing Great Student Centered LeadersTM kan du nu for første gang i
Danmark deltage i et internationalt certificeret uddannelsesforløb målrettet
ledere af uddannelsesinstitutioner. GGSCL TM udvikler din teoretiske og praktiske viden om ledelse af læring og opbygger din ekspertise i at lede skoler
og uddannelsesinstitutioner med direkte fokus på elevers og studerendes
læringsudbytte.

Undersøgelser viser, at skoleledelser anvender 80% af tiden på andre opgaver
end pædagogik og kvalitetsudvikling i forhold til elevernes læring.
Ledelsen kan ikke løse opgaverne alene, og derfor er implementering af distribueret ledelse et centralt omdrejningspunkt i GGSCL TM.

GGSCL TM tager udgangspunkt i Distinguised Professor Viviane Robinsons
model om elevcentreret skoleledelse. UCC og Dafolo har i samarbejde med
University of Auckland omsat resultaterne til en dansk kontekst.

Deltagerne på GGSCL TM får:
• Et praksisrettet forløb med arbejde i egen ledelsespraksis mellem kursusdagene
• Konkrete værktøjer til arbejdet i egen ledelsespraksis
• Praksisnære bud på samarbejdet mellem professionelle om elevernes læring
og trivsel
• Et eksklusivt og målrettet kursusmateriale med specielt udviklede modeller
og værktøjer

GGSCL TM omsætter evidens og forskningsresultater til mål og planer for deltagernes egen praksis. Det er en fordel, at hele ledelsesteamet deltager sammen i lederudviklingsforløbet. Det giver bedre muligheder for at udvikle jeres egne individuelle ledelsesekspertiser og sammen iværksætte initiativer,
som fokuserer på elevernes læring i jeres egen kontekst.

Uddannelse tilbage i uddannelsesledelse
Uddannelsen Growing Great Student Centered Leaders er udviklet af de new zealandske forskere professor Viviane Robinson og centerdirektør Linda Bendikson og er baseret på deres forskning. At lederuddannelsen nu findes i en dansk udgave skyldes et tæt samarbejde mellem University of Auckland, UCC og Dafolo. Universitetet i Auckland har udviklet et stærkt evidensinformeret uddannelsesprogram. UCC forsker i og har veldokumenterede kompetencer og erfaringer inden for elev- og læringscentreret skoleledelse. Dafolo har mange års erfaring med organisering af kompetenceudvikling i form af konferencer og forløb. De første danske konsulenter fra Dafolo og UCC certificeres nu til at kunne undervise i og facilitere processer med udgangspunkt i GGSCL.

Om samarbejdet om Growing Great Student Centered Leaders siger afdelingsleder Peter Andersen fra Dafolo: ”Vi er en del af et stærkt partnerskab, som jeg personligt forventer mig rigtig meget af. Og hvor er det befriende og motiverende, at uddannelsesledelse igen skal handle om uddannelse og skolens kerneydelse: At øge elevernes trivsel og læringsudbytte”.

Dorte Müller, der er programleder i UCC siger: ”Det vi vil er at arbejde med lederuddannelse, der giver et nyt blik på egen ledelsespraksis og kerneopgaven – og Growing Great Student Centered Leaders ligger helt i tråd med den intension, da uddannelsen er forskningsinformeret og fokuserer på anvendelsesorienterede løsninger for den enkelte uddannelsesinstitution”.

Her kan du læse mere om uddannelsens moduler

Yderligere information
Programleder Dorte Müller, Professionshøjskolen UCC, mobil 4189 8643, e-mail domu@ucc.dk
Afdelingsleder Peter Andersen, Dafolo A/S, mobil 2361 1548, e-mail pea@dafolo.dk 

Videnskabende og professionel kompetenceudvikling

Videnskabende og Professionel Kompetenceudvikling (VPK) er en vision for, hvordan kompetenceudviklingsforløb afvikles med afsæt i den enkelte institutions oplevede behov for udvikling inden for et fagligt område. VPK er udviklet i et samarbejde mellem Dafolo og CEMELI. Strukturen er en femfaset model for udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der gennemløber følgende delfaser: 

Neden for kan du læse mere om de enkelte faser.

Fase 1: Udarbejdelse af organisationsportræt
Der udarbejdes et portræt af den enkelte institution. Med portræt menes, at der laves en undersøgelse, som har til formål at tegne et billede af institutionens praksis inden for det faglige område der ønskes udviklet, hvorigennem det bliver muligt at skabe et vidensgrundlag, som kan danne afsæt for kompetenceudviklingsforløbet. Undersøgelserne kan afvikles på mange måder, og kan blandt andet indeholde spørgeskemaundersøgelser, interviews eller observationer, som bud på metoder, der kan bidrage med den nødvendige empiri. Undersøgelsen afsluttes med udarbejdelsen af et skriftligt organisationsportræt, som ved overlevering følges op med en visuel præsentation og samskabende refleksive processer med henblik på at afgøre, hvilke tiltag der ønskes. I dette arbejde kan inddrages såvel ledere som pædagogisk personale.

Fase 2: Design af kompetenceudviklingsforløb
Kompetenceudviklingsforløbet designes på basis af organisationsportrættet. Designet fremlægges for jer, og sammen finder vi frem til den konkrete model som matcher netop jeres kontekst. Et vigtigt led i denne fase kan være refleksion over designet og det faglige indhold sammen med både ledere, pædagogisk personale og supportsystemer.

Fase 3: Afvikling af kompetenceudviklingsforløb
Kompetenceudviklingsforløbet igangsættes og afvikles i denne fase. Forløbet justeres og tilpasses løbende i tæt dialog med jer. Kompetenceudviklingsforløbet kan for eksempel være inden for områderne:

    •   Didaktionslæring
    •   Professionelt relationsarbejde med medieret læring
    •   Teamets arbejde med kommunikation, refleksion og videnskabelse
    •   Feedback, målstyret undervisning og taksonomiske redskaber
    •   Ledelse af professionelles læring
    •   AKT og andre støttesystemers arbejde med kollegiale læreprocesser
    •   Hjerne, læring og relationer
    •   Det gode forældresamarbejde

Det faglige indhold kan også være andet eller relateres til andre områder fx inklusionsarbejdet.

Fase 4: Læring i kontekst og monitorering
Det igangsatte kompetenceudviklingsforløb understøttes fortsat. Tiltag kan i denne forbindelse være:

    •   Opfølgende temadage
    •   Sparring af enkelte professionelle og/eller professionelle teams (ved brug af observation)
    •   Ledersparring af enkelte ledere eller lederteams

I denne fase kan udarbejdes endnu et organisationsportræt, som en måde at monitorere udviklingsarbejdet.

Fase 5: Re-design af fortsat udviklingsforløb
Den samlede proces gøres til genstand for refleksion. Her inddrages viden fra organisationsportræt 1 og evt. 2 samt refleksioner over erfaringer fra hverdagen. På basis af disse processer foretages et nyt design af det videre kompetenceudviklingsforløb. Denne del af arbejdet afvikles i tæt dialog med alle involverede.

Har du spørgsmål?
- eller ønsker du et uforpligtende møde, er du meget velkommen til at kontakte en af os:
Konsulent Anne Brøndum Andersen, telefon 4139 4514, e-mail aba@dafolo.dk
Chef for Center for medieret læring og inklusion, CEMELI
Micki Sonne Kaa Sunesen, telefon 2248 7962, e-mail sunesen@axept.dk

Læringsplatform – og hvad så?

Opbygning af læringskultur omkring den valgte læringsplatform

De fleste kommuner og skoler har nu valgt læringsplatform, og implementering er sket eller er ved at ske.

Uanset hvilken læringsplatform man har valgt, er potentialet i en læringsplatform stort. Succesen afhænger dog ikke alene af selve den valgte læringsplatform, men i lige så høj grad af – og måske endda i højere grad af – om man har eller får opbygget den nødvendige lærings- og videndelingskultur omkring den valgte læringsplatform.

En læringsplatform eller hvilken som helst anden it-ressource for den sags skyld gør det ikke alene. Tværtimod viser forskningen (Datnow og Park 2014), at skal en it-ressource som en læringsplatform og data generelt have en effekt, handler det ofte mere om at have eller udvikle (team)kulturen hertil. 

Kulturen skal være præget af en ånd af og redskaber til samarbejde og videndeling med fokus på endemålet den enkelte elevs udvikling, læring og dannelse. Kulturen skal være præget af at være et professionelt læringsfællesskab.

Men hvordan opbygger og videreudvikler man en sådan læringskultur
omkring den valgte læringsplatform? Ja, det vil vi gerne
hjælpe med, så kontakt endelig Dafolo for nærmere information.

Kilde:
Datnow, A. og Park, V. (2014): Data-Driven Leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Bogen udkommer på dansk på Dafolo i 2017

Se Læringsplatform – og hvad så? 

Kontakt os
Der kan rekvireres inspirationsoplæg om læringsplatform, men længerevarende forløb er klart det mest effektive, hvorfor disse foretrækkes.

Ring eller skriv, så vi kan indlede en dialog om udviklingen af den nødvendige lærings- og videndelingskultur omkring den valgte læringsplatform. Vi tager udgangspunkt i netop de udfordringer, som din skole eller kommune står med. Telefon 9620 6666 / mail forlag@dafolo.dk

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Gratis smagsprøve på...