Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

Forenkling, udvikling & forbedring

Løsninger leveret med engagement til dig fra os!

Hvem er vi?

Uanset om det gælder løsninger til digitalisering af forretningsprocesser, materialer til udvikling af den pædagogiske praksis eller lager og logistik, så skal Dafolos ydelser gøre en forskel i brugerens hverdag.

Læs mere om vores tre forretningsområder her:

Åben alle

Forlag og kompetenceudvikling

Dafolo er en af markedets største spillere inden for kompetenceudvikling samt trykte og digitale produkter til skoler og daginstitutioner. Vores produktprofil dækker almen pædagogisk og psykologisk faglitteratur til daginstitutioner, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer udgivelser inden for lovstofområdet og træningsmaterialer til danskundervisningen.

Forlagets produkter henvender sig til lærere, pædagoger, daginstitutions- og skoleledere, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) og anden form for efter- og videreuddannelse.

Fokus på den pædagogiske hverdag
Vi arbejder fokuseret på, at vores kompetenceudvikling, trykte og digitale produkter gør en forskel og er anvendelige i den enkelte studerendes, lærers, pædagogs eller leders pædagogiske hverdag. På det pædagogiske forretningsområde arbejder vi med sammenhængende løsninger inden for:

    •   Trykte og digitale forlagsprodukter (bøger, redskaber og træningsmaterialer)
    •   Pædagogisk og ledelsesmæssig kompetenceudvikling igennem konsulentforløb, konferencer,           pædagogiske dage, foredrag mv.

Evidens- og forskningsinformeret OG orienteret mod brugerens praksis
Vores produkt- og ydelsesprofil er dels evidens- og forskningsinformeret, dels praksisorienteret. Vi hjælper vores kunder med at besvare spørgsmål om, hvad man med fordel kan sætte fokus på, hvilke resultater der forventeligt kan opnås og ikke mindst, hvordan man kan gøre det. Vi understøtter implementeringen af lovtiltag ud fra den nyeste og mest valide forskning på det konkrete område.

Lager og logistik

Med udgangspunkt i jeres virksomheds behov for lagerplads, hjælp til ekspedition af ordrer, ønske om adgang til webportal og krav til pakning af kampagnematerialer, skræddersyr vi en løsning til jer. Mulighederne er mange og kan sammensættes, så de til enhver tid matcher virksomhedens reelle behov.

Vores lager- og distributionsløsninger omfatter:

    •   Opbevaring
    •   Styring
    •   Overvågning
    •   Ekspedition
    •   Forsendelse

Størstedelen af vores lager og logistik-kunder er forlag, der anvender os til ekspedition og distribution af bøger. Vi har mere end 60 års erfaring med logistik og distribution og har i en lang årrække varetaget ekspeditionen af bøger fra Dafolos eget forlag til kommuner, folkeskoler, pædagogiske institutioner og virksomheder i ind-og udland. I dag ekspederer og distribuerer vi bøger med respekt og professionalisme for mere end 150 forlag til boghandlere og et stort antal private kunder fra vores lager i Frederikshavn.

Digitale løsninger

Sammenhængende digitalisering
Fra den første blanket til den døgnåbne, digitale forvaltning har den røde tråd været den samme: At udvikle og sælge løsninger, der med enhver tids teknologi bedst muligt hjælper til administrativ forenkling og bedre dialog.

Vi arbejder fokuseret med at udvikle applikationer til sikker data fangst, udveksling og præsentation af data på forskellige digitale platforme. Vores løsninger understøtter processer, øger effektiviteten og sikrer sikker udveksling af data både i og uden for virksomheden, så der frigøres ressourcer til fokusering på kundens kerneforretning.

Udviklingen sker med løbende inddragelse af dem, der skal bruge løsningerne. Det giver sikkerhed for, at det færdige produkt matcher kundens krav og ønsker til funktionalitet.  Vores udviklingsafdeling arbejder agilt og fleksibelt. Det betyder, at der ikke behøver at gå lang tid fra en idé opstår til der er udviklet en konkret applikation.

Med manges års erfaring i it-branchen ved vi, at it først og fremmest handler om mennesker. Derfor lægger vi stor på at være i løbende dialog med vores kunder. I forbindelse med implementering af løsninger underviser vi brugerne. Vi har en stærk supportfunktion, der hurtigt og effektivt tager hånd om henvendelser fra kunder. Endelig har vi vores Brugerforum, der er et kundenetværk med fokus på udveksling af viden, forbedring af eksisterende løsninger og nye udviklingstiltag.

Principperne bag vores tilgang til kundedrevet udvikling er et grundlæggende element i virksomhedens kultur: det vi leverer, skal gøre en positiv forskel for kunden.

Vores værdier

 

I Dafolo har vi fire værdier, der udgør fundamentet i virksomhedens kultur. Værdierne fortæller om den fælles adfærd, vi ønsker at udleve over for hinanden og vores kunder.

Ambition er Dafolos første værdi

Vi arbejder ambitiøst ved at stræbe efter udvikling, og dermed sætter vi barren højt, når vi tilgår opgaver. Vi udfordrer os selv ved at stille krav til egne evner og tænke i nye baner.

Troværdig er Dafolos anden værdi

Vi arbejder troværdigt ved at vise handling og basere vores beslutninger på viden, erfaring og indsigt. Derfor kan kollegaer og kunder altid stole på det, vi kommunikerer.

Engagement er Dafolos tredje værdi

Vi arbejder engageret ved at gøre os umage i samarbejdet om at finde løsninger. Vi lytter og spørger ind til hinanden, hvilket er med til at bidrage til et godt fælles arbejdsmiljø, hvor vi også prioriterer sociale aktiviteter med hinanden. 

Respektfuld er Dafolos fjerde og sidste værdi

Vi arbejder respektfuldt ved at behandle hinanden godt, kommunikere ligeværdigt samt lytte til andres argumenter. Vi ønsker også at anerkende mangfoldighed blandt vores kollegaer og kunder. 

Historien bag Dafolo A/S

 

Dafolo er på godt 60 år gået vejen fra et trykkeri specialiseret i kommunale blanketter til en virksomhed, der bringer offentlig forvaltning ind i e-alderen med digitale dialogsystemer til bedre kontakt med borgerne.

Kommunesammenlægningen i 1970 gav et vældigt spring i efterspørgselen, og snart måtte Dafolo bygge et nyt sted for tredje gang på den nuværende adresse, hvor der siden er udvidet flere gange.

I 1980'erne begyndte Dafolo at udvikle pc-programmer til administrative løsninger og i 1990'erne de elektroniske blanketter. Elektroniske blanketter bruges i høj grad også i den private sektor.

Parallelt med denne udvikling blev kompetencen inden for grafisk tryk suppleret med viden om kommunikation, formidling og kompetenceudvikling i offentlige organisationer.

I 2000 kunne Dafolo præsentere planen for den første samlede løsning på den digitale forvaltning, og et storstilet projekt om digitalisering af tre kommuner i Nordjylland blev sat i gang.

Hermed er den digitale tidsalder for alvor kommet med mulighed for kontakt mellem borger og kommune via Internettet 24 timer i døgnet. Til gengæld er trykmaskinerne blevet færre, og mørkekamrene er erstattet af computere.

Fra den første blanket til den døgnåbne, digitale forvaltning har den røde tråd været den samme: At udvikle og sælge løsninger, der med enhver tids teknologi bedst muligt hjælper til administrativ forenkling og bedre dialog. 

Dafolo-navnets oprindelse

Dafolos etablering daterer sig tilbage til 1957, det vil sige tiden før udbygningen af de kommunale forvaltninger for alvor satte ind. Johannes Ellitsgaard havde igennem en årrække havde været ansat som kæmner af sognerådet i Ugilt og et par år været konsulent i et blanketfirma. Han fandt ud af, at der var behov for at få standardiseret og forenklet papirarbejdet i sogneforvaltningerne og startede et trykkeri, der producerede blanketter og formularer til brug i forvaltningerne under navnet Dansk Blanketforlag.

I 1961 købte man en lille virksomhed i Kjellerup, som udgav lovbøger og håndbøger i løsblade, så der nu var to selskaber, nemlig Dansk Blanketforlag og Forlaget for Kommunale Love. I 1962 havde forretningen vokset sig så stor, at man valgte at etablere et aktieselskab. Der blev stiftet et nyt selskab  under navnet "Dafolo" formentlig med inspiration i ordene dansk, formularer og lovbøger.

Igennem tiderne er Dafolo-navnet blevet gengivet på en række alternative og kreative måder. For eksempel Dafalo, Dafola, Dablafo, Dofo og Dalofa.

CSR i Dafolo

Dafolo ønsker at påtage sig et ansvar for det samfund, vi er en del af. Såvel lokalt, som nationalt og globalt. Retningslinjerne for Dafolos samfundsansvar kommer til udtryk i en række principper, der lægger sig op ad UN Global Compact og ISO26000. Det betyder for eksempel, at vi stiller krav til vores leverandører, arbejder systematisk med miljø- og kvalitetsledelse, gode medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden, ligesom vi udvikler nye produkter eller ydelser, der indeholder en miljømæssig dimension.

Åben alle

Samarbejde med dagtilbuddet Gimle

I Frederikshavn, hvor vi har vores hovedkontor, produktion og lager, samarbejder vi med kommunens dagtilbud "Gimle", der er et aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Alle engangspaller, der anvendes i forbindelse med modtagelse af varer på vores lager, afleveres til Gimle, hvor pallerne saves op, pakkes og sælges i sække som optændingsbrænde. Det bidrager til dagtilbuddets økonomi, giver borgerne en meningsfyldt aktivitet og sikrer nyttig anvendelse af et affaldsprodukt.

Integration og samarbejde med Knivholt Bilaug

Ligeledes er vi aktive i forhold til integration af asylansøgere i vores lokalsamfund gennem et samarbejde med Knivholt Bilaug. I det grønne område omkring bygningerne i Frederikshavn har vi sponseret bistader og indkøb af bier til syriske asylansøgere. En del af den honning, der produceres, får vi glæde af i Dafolo. Projektet indeholder en række positive aspekter i forhold til integration og går godt i spænd med vores leveregler: Tænk nyt, vær åben og involver hinanden.

Hjertestarter-netværk

Dafolo tager desuden aktiv del i Trygfondens hjertestarter-netværk, der arbejder for udvikling af en aktiv genoplivningskultur med det overordnede formål, at flere danskere overlever hjertestop.

Forretningsbetingelser

Neden for finder du de generelle forretningsbetingelser, der til enhver tid er gældende for samhandel med Dafolo A/S samt salgs- og leveringsbetingelser, der gælder for specifikt for levering af grafiske ydelser fra Dafolo A/S.

Åben alle

Generelle forretningsbetingelser for Dafolo A/S

§ 1 Anvendelse
Betingelserne gælder for levering af alle Dafolos ydelser, f.eks. levering af løsninger, programmel, ydelser og udstyr, uanset om leverancen skal driftsafvikles hos kunden eller hos Dafolo.

§ 2 Rettigheder
Dafolo har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til alle ydelser leveret af Dafolo, herunder men ikke begrænset til programmel udviklet af Dafolo, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale og rapporter udarbejdet af Dafolo. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af ovennævnte.

§ 3 Overdragelse
Kunden kan ikke uden Dafolos samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen. Dafolo er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til et helt eller delvist ejet datterselskab. Dafolo indestår i så fald for datterselskabets opfyldelse af aftalen. Omdannelse, fusion eller spaltning i medfør af aktie- og anpartsselskabslovgivningens bestemmelser anses ikke for at udgøre en overdragelse i nærværende § 3’s forstand.

§ 4 Underleverandører
Dafolo forbeholder sig ret til at anvende underleverandører samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser. Dette berører ikke Dafolos ejendomsret og immaterielle ret, jfr. § 2.

§ 5 Misligholdelsesbeføjelser
Mangelbeføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres over mangler ved det leverede. Parterne er enige om at købelovens § 54 hermed er fraveget. Dafolo er dog til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler.

Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Dafolo vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering. Såfremt det undtagelsesvis måtte vise sig nødvendigt kan Dafolo med et varsel på 5 arbejdsdage udskyde en leverance med op til 20 arbejdsdage, uden at dette kan betragtes som forsinkelse.

§ 6 Erstatning
Dafolo er alene forpligtet til at erstatte kundens tab, såfremt dette er en følge af en væsentlig mangel ved en leverance eller såfremt dette skyldes anden væsentlig misligholdelse fra Dafolos side. Kunden har bevisbyrden for ovennævnte.

Dafolos erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i f.m. tab af data, ikke erstattes.

Dafolo er ikke erstatningsansvarlig, hvor forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forringede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som Dafolo ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet Dafolos instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for Dafolos leverance.
Dafolo er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres kunden eller tredjemand som følge af kundens anvendelse af resultater fra leverancen. Som eksempel herpå kan nævnes analyse- og prognosemodeller, beslutningsstøtteværktøjer, og elektroniske blanketter.
Dafolo er endelig ikke erstatningsansvarlig, såfremt de af Dafolo leverede ydelser, herunder software, videreudvikles og indgår i en sammenhæng, der ikke var tiltænkt den pågældende leverance fra Dafolo.

Dafolos samlede erstatningspligt pr. skade, herunder en serie af skader, som følge af samme skadeforvoldende handling udgør maksimalt kontraktsummen vedrørende den leverance, der har givet anledning til tabet, dog højst svarende til engangsbetalingen for den eller de misligholdte ydelser. For løbende ydelser opgøres kontraktsummen som betalingerne i de seneste 2 kalenderår fra kundens meddelelse til Dafolo. Beløbet reguleres en gang årligt i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset for juli måned.

Uanset om dette måtte følge af kutyme eller branchemæssig sædvane kan Dafolo ikke ved forsinket eller mangelfuld levering ifalde konventionalbod.

§ 7 Produktansvar
Dafolo er ansvarlig for produktskade forvoldt af Dafolos leverancer. Dafolo er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.

Dafolos ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i § 6 angivne beløbsmæssige begrænsning.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod Dafolo eller kunden om erstatningsansvar i henhold til nærværende bestemmelse, skal den anden part straks underrettes herom. 

§ 8 Force majeure
Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Intern strejke hos Dafolo, der væsentligt påvirker Dafolos mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure. Forhold hos Dafolos underleverandører, der medfører, at Dafolo ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Dafolo, anses ligeledes som force majeure.

Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Dafolo udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

§ 9 Tredjemands rettigheder
Dafolo garanterer, at Dafolo besidder alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til de af Dafolo leverede ydelser.

Varsles og/eller rejses der sag mod kunden med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, er kunden forpligtet til straks at give Dafolo skriftlig meddelelse herom. Dafolo overtager herefter førelsen af sagen. Dafolo kan vælge for egen regning at skaffe kunden ret til fortsat at udnytte leverancen eller at bringe krænkelsen til ophør ved helt eller delvist at ændre eller udskifte den aftalte leverance med tilsvarende leverance, der ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt Dafolo ændrer eller udskifter den aftalte leverance, kan kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser eller erstatningskrav gældende, men er derimod berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, uanset aftalt uopsigelighed.

Dafolo er berettiget til at opsige aftalen uden varsel, hvis Dafolo ikke anser nogen af ovenstående muligheder for økonomisk forsvarlige. I så fald tilbagebetaler Dafolo kontraktsummen med fradrag af den nytteværdi, kunden har haft af leverancen. Nytteværdien opføres som 20 % af kontraktsummen pr. år fra leveringsdagen.

§ 10 Reklamation
Kunden har pligt til at undersøge den af Dafolo leverede ydelse ved modtagelse af ydelsen. Såfremt kunden vil reklamere over den modtagne ydelse, skal dette ske senest 14 dage efter modtagelsen.

§ 11 Betaling
Med mindre andet er skriftligt aftalt er kunden forpligtet til at betale for Dafolos ydelser netto kontant 14 dage efter fakturadato. Såfremt kunden ikke betaler til tiden, kan Dafolo beregne morarenter af det fakturerede beløb i h.t. renteloven.

§ 12 Tavshedspligt og reference
Dafolos personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår Dafolo med leverancen, tilsvarende forpligtelser.

Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle og økonomiske forhold samt oplysninger om Dafolos forhold.

Dafolo er berettiget til at anvende kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for kunden.

§ 13 Opsigelsesvarsel
Aftaler om løbende ydelser kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, med mindre andet er aftalt. Efter aftaleforholdets ophør vedbliver de bestemmelser, der efter deres natur skal tillægges gyldighed, så som § 12, med at bestå.

§ 14 Tvist og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret.

Alle tvistigheder skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hver af parterne kan anmode om, at der inddrages en uvildig mægler, såfremt en evt. tvist ikke kan løses af parterne alene. Mægleren kan, i mangel af enighed om andet, udpeges af Dansk Forligsnævn eller det danske voldgiftsinstitut. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, med mindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part.

Såfremt en konflikt ikke løses ved mægling, kan hver af parterne indbringe sagen for Det danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) til afgørelse i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Instituttet. 

Vores gebyrpolitik

  • Bestillinger på bøger/forlagsprodukter under kr. 500 ekskl. moms, der afgives pr. telefon, brev/fax eller pr. e-mail tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50 ekskl. moms samt porto.
  • Bestillinger på bøger/forlagsprodukter over kr. 500 ekskl. moms, der afgives pr. telefon, brev/fax eller pr. e-mail, tillægges porto.
  • Der opkræves et miljø- og energibidrag på 3,5% dog max. 2.000 kr. ekskl. moms pr. faktura. Miljø- og energibidraget dækker nogle af de stigende omkostninger til energi, vi bliver pålagt af vores leverandører. Desuden dækker miljø- og energibidraget de lovpligtige, statslige energi- og miljøafgifter i Danmark og EU til f.eks. emballage- og affaldsgebyrer. Miljø- og energibidraget indeksreguleres hvert år den 1. juli – første gang 1. juli 2023.

Mød vores bestyrelse

  • Fhv. advokat (H)Hans Jørgen KaptainBestyrelsesformand
  • Professor i sundhedsøkonomi, Syddansk UniversitetKjeld Møller PedersenBestyrelsesmedlem
  • Professor og leder af Nationalt Center for Skoleforskning på DPU, Aarhus UniversitetLars QvortrupBestyrelsesmedlem
  • Direktør for Udviklingsbureauet HandlekraftAnne Mette Have RasmussenBestyrelsesmedlem
  • SeniorkonsulentJens BrunttMedarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
  • KonsulentLouise FrederiksenMedarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde