Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

En af markedets største spillere

- inden for udgivelse af trykte og digitale produkter til skoler og daginstitutioner.

Vores redaktionsområder

Vores produktprofil dækker almen pædagogisk og psykologisk faglitteratur til daginstitutioner, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer udgivelser inden for lovstofområdet og elevmaterialer til danskundervisningen.

Forlagets produkter henvender sig til lærere, pædagoger, daginstitutions- og skoleledere, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) og anden form for efter- og videreuddannelse.

Neden for kan du læse mere om de redaktionsområder, vi har særligt fokus på.

Åben alle

Folkeskoleområdet

Folkeskoleområdet er Dafolo Forlags største redaktionsområde. I januar 2008 overtog vi en del af aktiviteterne i Kroghs Forlag nemlig pædagogisk og psykologisk faglitteratur til institutioner, grundskoler og efter-/videreuddannelser samt lovsamlinger og administrative produkter til undervisningssektoren. I 2012 overtog vi forlaget didactica og udvidede på denne måde udgivelsesområderne til også at omfatte elevmaterialer til danskundervisningen.
 


Evidens- og forskningsinformeret OG orienteret mod brugerens praksis

Sammen med et stort og stærkt netværk af forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner udvikler vi hele tiden nye produkter, der afspejler den seneste udvikling inden for pædagogik og læring i såvel ind- som udland. Samtidig bestræber vi os på altid at være på forkant med udviklingen af brugbare værktøjer, når politiske beslutninger skal implementeres i praksis.

Dette sker som eksempel på skoleområdet med udgangspunkt i elevens læringsudbytte, hvorfor vores produkter og ydelser hele tiden har elevens læringsudbytte som optik, illustreret i figuren herunder. På alle niveauer stilles spørgsmålene; hvordan og i hvilken grad har hhv. undervisningen, teamsamarbejdet, skoleledelsen og forvaltningsledelsen indflydelse på skolens kerneydelse: elevens læring.
Størstedelen af vores udgivelser indgår i serier som f.eks. Inkluderende læringsfællesskaber, Det ved vi om serien og Undervisning og læring. Som et moderne forlag er det naturligt for os at arbejde med udgivelser på tværs af medier. Således følger der en digital ressource med til rigtig mange af vores udgivelser. Her kan du finde tilhørende materialer, opgaver og kopiark.

I vores webshop kan du finde information og bestille bøger og materialer inden for folkeskoleområdet.

Daginstitutionsområdet

Udgivelse af materialer til daginstitutionsområdet er et af Dafolo Forlags redaktionsområder i kraftig vækst. I takt med det politiske fokus på den pædagogiske praksis som afgørende for børns udvikling og læring er krav som evaluering, dokumentation og sprogvurdering blevet en del af hverdagen i landets daginstitutioner. Dafolo Forlags mangeårige erfaring fra skoleområdet med kobling af teori og lovkrav med den pædagogiske praksis giver os stærke kompetencer inden for udgivelse af bøger og materialer til 0-6-årsområdet.Vi arbejder sammen med dygtige praktikere, forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner og udvikler løbende nye produkter, hvor evidens og anvendelighed går hånd i hånd. Samtidig henter vi inspiration og viden om pædagogisk udvikling fra samarbejdspartnere i både ind- og udland.

Vi lægger vægt på, at det faglige indhold i vores udgivelser i stort omfang præsenteres i form af konkrete redskaber, der med det samme kan anvendes og skabe værdi. Eksempler på sådanne redskaber er årshjul, skabeloner, arbejdsark, tjeklister, evalueringsark eller lege- og læringsaktiviteter.

Størstedelen af vores udgivelser indgår i serier som f.eks. Sprog, udvikling og læring, Pædagogik og sundhedLæring i dagtilbud, Pædagogik og læring, og Den professionelle pædagog. Som et moderne forlag er det naturligt for os at arbejde med udgivelser på tværs af medier. Således følger der en digital ressource med til rigtig mange af vores udgivelser. Her kan du finde tilhørende materialer, opgaver og kopiark.

I vores vores onlinebutik kan du finde information og bestille bøger og materialer inden for daginstitutionområdet.


Kontakt

Har du spørgsmål eller ideer til nye udgivelser, er du velkommen til at kontakte områdets redaktør Sophie Ellgaard Soneff, telefon 2265 7856 / mail: ses@dafolo.dk

GemGem

Læreruddannelsen

Undervisning er læringens nødvendige intentionelle ramme, men vi kan ikke være sikre på, at læring automatisk følger med. Fremtidens lærere har brug for det didaktiske og faglige overblik, der sætter dem i stand til at varetage god undervisning og skabe udbytterige læringsmiljøer, hvor den tilsigtede læring følger med undervisningen. Dafolo Forlag sætter fokus på denne sammenhæng mellem undervisning og læring i serierne Undervisning og læring, herunder særligt underserien Undervisning og læring – didaktik, samt den praksisrettede serie Undervisning og læring i praksis.
 


Baseret på forskning, rettet mod praksis

Forlagets udgivelser inden for læreruddannelsesområdet er forankret i forskning, men med et særligt praksisrettet snit, så de studerende ikke blot læser teori, men også lærer at omsætte denne til den praksis, de skal agere i i fremtiden.

Dafolo Forlags udgivelser retter sig direkte mod flere af læreruddannelsesbekendtgørelsens indholdsområder, herunder didaktik, pædagogik og læringspsykologi til Lærerens grundfaglighed, praksisrettede titler samt trykte og digitale elevmaterialer til de studerende praktik samt fagdidaktiske titler til undervisningsfaget dansk. Titlerne er skrevet af førende danske og internationale forskere samt passionerede praktikere. Alle bøger har en tilknyttet webside med relevant indhold for de enkelte titler. Det kan være arbejdsark, studiespørgsmål, ark til print, eksemplariske skabeloner, videoer eller andet centralt ekstramateriale.

Pædagoguddannelsen

Dafolo Forlags udgivelser til pædagogernes grund-, efter og videreuddannelse er et område i vækst. Seneste skud på stammen er serien ”Den professionelle pædagog”, som er skabt med udgangspunkt i den nye pædagoguddannelse fra 2014. Seriens udgivelser er på samme tid forskningsinformerede og professionsrettede, og en central pointe er, at læseren via tilhørende materiale på denne hjemmeside kan arbejde i dybden med teksterne og egen selvaktivitet. Udgivelserne i denne serie lægger sig tæt op ad kompetencemålene for uddannelsens grundmoduler og specialiseringer.
 


Vi udgiver løbende bøger henvendt til pædagoguddannelsen, som indgår i andre serier, primært serierne ”Pædagogik og læring”, ”Sprog, udvikling og læring” samt ”Relationsprofessionsserien”. Her arbejder vi sammen med en bred skare af dygtige forskere, undervisere, praktikere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner om at udvikle relevante og aktuelle materialer af høj kvalitet.

I vores onlinebutik kan du finde information og bestille bøger og materialer målrettet pædagogernes grund-, efter- og videreuddannelse.

Ungdomsuddannelserne

Udgivelser til ungdomsuddannelsesområdet er et redaktionsområde i rivende udvikling på Dafolo Forlag. Specifikt til erhvervsuddannelsesområdet har vi udviklet serien Erhvervspædagogik, der henvender sig til pædagogisk interesserede med tilknytning til erhvervsrettede uddannelser. Udgivelserne inddrager ny forskning på området, og gennemgående kendetegn i udgivelserne er praksisnærhed, synlig læring, pædagogisk ledelse, feedback og evidens. Udgivelserne bidrager på hver deres måde til udvikling af den enkeltes kompetencer – som underviser, studerende eller leder. 
    


Dafolo Forlag udgiver også bøger henvendt direkte til gymnasie- og hf-sektoren, samtidig med at størstedelen af de titler, vi udgiver i serierne Undervisning og læring og Ledelse for læring, også er egnede til at blive læst i en ungdomsuddannelseskontekst.

Vi samarbejder med dygtige undervisere, forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner og udvikler løbende nye produkter, der afspejler udviklingstendenser på området og samtidig understøtter den enkeltes arbejde i praksis.

Dafolo Forlags mangeårige erfaring med at forbinde teori og lovkrav i praksisrettede titler til skoleområdet sikrer, at vi også på ungdomsuddannelsesområdet kan udgive forskningsinformerede og praksisrettede bøger af høj kvalitet.

I vores onlinebutik kan du finde information om og bestille bøger og materialer til området.


Kontakt

Har du spørgsmål eller ideer til nye udgivelser, er du velkommen til at kontakte redaktør Astrid Hjorth Balle, telefon 41394530 / mail: ab@dafolo.dk.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Gratis smagsprøve på...