Gem dette til senere.

 

*
Send til mail!

Mange tak

En af markedets største spillere

- inden for udgivelse af trykte og digitale produkter til skoler og dagtilbud.

Vores redaktionsområder

Vores produktprofil dækker almen pædagogisk og psykologisk faglitteratur til dagtilbud, grundskoler og professionshøjskoler. Hertil kommer udgivelser inden for lovstofområdet og træningsmaterialer til danskundervisningen. Vi har desuden en stærk profil inden for ledelseslitteratur.

Forlagets produkter henvender sig til lærere, pædagoger, dagtilbuds- og skoleledere, områdeledere, forvaltningsansatte, pædagogiske konsulenter, lærer- og pædagogstuderende, undervisere og studerende på diplom- (PD), master- og kandidatniveau (f.eks. cand.pæd.) og anden form for efter- og videreuddannelse.

Neden for kan du læse mere om de redaktionsområder, vi har særligt fokus på.

Åben alle

Grundskolen

Sammen med et stort og stærkt netværk af forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner udvikler vi hele tiden nye produkter, der afspejler den seneste udvikling inden for pædagogik og læring i såvel ind- som udland. Samtidig bestræber vi os på altid at være på forkant med udviklingen af brugbare værktøjer, når politiske beslutninger skal implementeres i praksis.

Dette sker som eksempel på skoleområdet med udgangspunkt i elevens læringsudbytte, hvorfor vores produkter og ydelser hele tiden har elevens læringsudbytte som optik. På alle niveauer stilles spørgsmålene; hvordan og i hvilken grad har henholdsvis undervisningen, teamsamarbejdet, skoleledelsen og forvaltningsledelsen indflydelse på skolens kerneydelse: elevens læring?

Størstedelen af vores udgivelser indgår i serier som f.eks. ”Inkluderende læringsfællesskaber”, ”Det ved vi om-serien” og ”Undervisning og læring”, der alle har tilknyttet en faglig redaktion bestående af store kapaciteter på området. Som et moderne forlag er det desuden naturligt for os at arbejde med udgivelser på tværs af medier. Således følger der en digital ressource med til rigtig mange af vores udgivelser, hvor du kan finde tilhørende materialer.

I vores webshop kan du finde information om og bestille bøger inden for grundskolen.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er vi optaget af sammen med dygtige praktikere, forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner at bidrage og inspirere de professionelle, som hver dag gør en forskel for de 0-6-årige børn i dagtilbud, hvad end de er ledere i dagtilbud eller på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter eller dagplejere.

Dagtilbudsområdet er et af Dafolos redaktionsområder i kraftig vækst. I takt med det øgede politiske fokus på den pædagogiske praksis som afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse udvikler vi løbende produkter, hvor viden og anvendelighed går hånd i hånd. Her har vi særligt fokus på kvalitet i dagtilbud, den styrkede pædagogiske læreplan, tidlig indsats, leg og sprogudvikling.

Det seneste skud på stammen er læreplansserien, hvor udgivelserne har fokus på, hvordan det pædagogiske grundlag samt læreplanens seks temaer kan omsættes til god pædagogisk praksis. 

I arbejdet med udgivelser til det danske dagtilbudsområde henter vi inspiration fra både ind- og udland. Det kommer blandt andet til udtryk gennem et langvarigt og godt samarbejde med Brenda Taggart, som indtil nu har resulteret i den populære udgivelse Børnehavens betydning med Brenda Taggarts egne ord og en række levende og inspirerende konferencedage med hende på programmet.

Vi lægger vægt på, at det faglige indhold i vores udgivelser i stort omfang præsenteres i form af konkrete redskaber, der med det samme kan anvendes og skabe værdi. Eksempler på sådanne redskaber er årshjul, skabeloner, arbejdsark, tjeklister, evalueringsark eller lege- og læringsaktiviteter.

Størstedelen af vores udgivelser indgår i serier som f.eks. Læringsmiljøer i dagtilbud, Sprog, udvikling og læring, Læreplansserien, Pædagogik og læring og Den professionelle pædagog. I sidstnævnte serie har vi senest udgivet 2. udgave af bestselleren Den styrkede pædagogiske læreplan – grundbog til dagtilbudspædagogik.

Som et moderne forlag er det naturligt for os at arbejde med udgivelser på tværs af medier. Således følger der en digital ressource med til rigtig mange af vores udgivelser, hvor du eksempelvis kan finde tilhørende materialer, opgaver og kopiark.

I vores webshop kan du finde information om og bestille bøger og materialer inden for dagtilbudsområdet.

Ledelse

Moderne ledelse skal give mening, og ledelsesopgaven er at bygge bro mellem visionerne og formålet på den ene side og den konkrete drift på den anden. Ledelse er ikke bare noget, den formelle leder gør, men noget, alle ansatte gør. Dermed er ledelse en kollektiv og ikke bare en individuel aktivitet, og fokus bliver på, hvordan man på alle organisationens niveauer kan minde hinanden om kerneydelsen og sammen arbejde på at give denne de bedste vilkår.

I Dafolos ledelsestitler får du derfor konkrete værktøjer og dybdegående baggrundsviden til at oparbejde nye kompetencer til det professionelle ledelsesliv. I udgivelserne, der er skrevet af både danske og udenlandske ledelseseksperter og -forskere, sættes fokus på de nyeste ledelsestendenser inden for den individuelle ledelsesudvikling og den organisatoriske ledelsestænkning. Blandt de emner, udgivelserne behandler, er ledelse af den faglige kerneydelse i velfærdsprofessionerne, formålsdrevet ledelse, distribueret ledelse, turnaround-ledelse, læringsledelse og ledelsespsykologi.

Titlerne henvender sig bredt til ledere inden for både den offentlige og private ledelsessektor samt konsulenter og studerende på studerende på diplom- eller masteruddannelser i ledelse og videregående uddannelser, der beskæftiger sig med ledelse.

Blandt bøgernes forfattere er kendte navne og eksperter inden for deres felt som Simon Sinek, Viviane Robinson, Clayton Christensen, Karsten Mellon og Pasi Sahlberg.

Vi udgiver desuden bøger og andre materialer, der hjælper det moderne menneske til at lede sig selv i arbejds- såvel som privatlivet. Herunder senest New York Times-bestselleren Viljestyrke.

I vores webshop kan du finde information om og bestille bøger inden for ledelsesområdet.

Læreruddannelsen

Fremtidens lærere har brug for pædagogisk og faglig indsigt samt didaktisk overblik, der sætter dem i stand til at skabe de bedste betingelser for elevernes læring, trivsel og dannelse.  Med vores serie Undervisning og læring understøtter vi de lærerstuderende i at lykkes i deres kommende professionelle virke.  

Serien Undervisning og læring har følgende underserier knyttet til sig:

  • Undervisning og læring – i læreruddannelsen
  • Undervisning og læring – didaktik
  • Undervisning og læring – med it
  • Undervisning og læring – i praksis

Baseret på forskning, rettet mod praksis

Undervisning og læring er forankret i forskning, men med et særligt praksisrettet snit, så de studerende ikke blot læser teori, men også lærer at omsætte denne teori til den praksis, de skal agere i i fremtiden. Udgivelserne retter sig mod flere af læreruddannelsesbekendtgørelsens indholdsområder, herunder didaktik, pædagogik og læringspsykologi samt de enkelte undervisningsfag, hvor udgivelserne i mange tilfælde er skræddersyede de enkelte moduler med refleksionsspørgsmål og ideer til videre arbejde.

Titlerne er skrevet af førende danske og internationale forskere samt passionerede praktikere. De fleste titler har en tilknyttet webside med relevant indhold. Det kan være arbejdsark, studiespørgsmål, ark til print, eksemplariske skabeloner, videoer eller andet centralt ekstramateriale.

I vores webshop kan du finde information og bestille bøger og materialer målrettet lærerens grund- efter- og videreuddannelse.

Pædagoguddannelsen

Dafolo Forlags udgivelser til pædagogernes grund-, efter og videreuddannelse er et område i stadig rivende udvikling. Seneste skud på stammen er blandt andre 2. udgaven af bestselleren Den styrkede pædagogiske læreplan - grundbog til dagtilbudspædagogik, der er udkommet i vores meget populære serie ”Den professionelle pædagog”, som er skabt med udgangspunkt i den nye pædagoguddannelse fra 2014, og som henvender sig til både pædagogstuderende og deres undervisere. Seriens udgivelser er på samme tid forskningsinformerede og professionsrettede, og en central pointe er, at læseren via refleksionsmateriale enten i udgivelsen eller på en tilhørende hjemmeside, kan arbejde i dybden med teksterne og egen selvaktivitet. Udgivelserne i denne serie lægger sig tæt op ad kompetencemålene for uddannelsens grundmoduler og specialiseringer.

Vi udgiver også løbende bøger henvendt til pædagoguddannelsen, som indgår i andre serier, primært serierne ”Pædagogik og læring”, ”Sprog, udvikling og læring” og ”Relationsprofessions-serien”. Her arbejder vi sammen med en bred skare af dygtige forskere, undervisere, praktikere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner om at udvikle relevante og aktuelle materialer af høj kvalitet.

I vores webshop kan du finde information om og bestille bøger og materialer målrettet pædagogernes grund- efter- og videreuddannelse.

Ungdomsuddannelserne

Udgivelser til ungdomsuddannelsesområdet er et redaktionsområde i rivende udvikling på Dafolo Forlag. Vi udgiver bøger både til erhvervsuddannelses-området og til gymnasie- og hf-sektoren, samtidig med at størstedelen af de titler, vi udgiver i serierne Undervisning og læring og Ledelse for læring, også er egnede til at blive læst i en ungdomsuddannelseskontekst. Fælles for vores udgivelser til ungdomsuddannelsesområdet er, at de alle inddrager ny forskning på området, og gennemgående kendetegn i udgivelserne er fokus på trivsel, mindset, læringskultur, kollegial supervision, professionelle læringsfællesskaber, feedback og ledelse. Udgivelserne bidrager på hver deres måde til udvikling af den enkeltes kompetencer – som underviser, studerende, elev eller leder.

Vi samarbejder med dygtige undervisere, forfattere, eksterne redaktører og andre ressourcepersoner og udvikler løbende nye produkter, der afspejler udviklingstendenser på området og samtidig understøtter den enkeltes arbejde i praksis.    

Dafolo Forlags mangeårige erfaring med at forbinde teori og lovkrav i praksisrettede titler til skoleområdet sikrer, at vi også på ungdomsuddannelsesområdet kan udgive forskningsinformerede og praksisrettede bøger af høj kvalitet.

I vores webshop kan du finde information om og bestille bøger og materialer til ungdomsuddannelserne.

Vil du vide mere?

Hvad har du på hjerte?

 

 

*
*
*
*
*
Send!

Vi vender tilbage med et svar så hurtigt, vi kan!

Mange tak for din besked. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få gratis viden og nyheder direkte i din indbakke. Vi lover, du bliver inspireret.

Vælg dit interesseområde